Ama, pakawanem ida ta saanda nga ammo ti ar-aramidenda

Apr 8, 2017

“Ama, pakawanem ida ta saanda nga ammo ti ar-aramidenda.” Maysa kadagiti balikas ni Hesu Kristo idi a nakalansa iti krus iti bantay kalbaryo. Asino kadatayo ti makaammo kadagitoy a balikas ti Mannubbot tayo? Mano kadatayo ti nagbabawi kadagiti nakabasolanna?

Lawas ti ngilin, Semana Santa wenno nangina nga aldaw kas kuna dagiti nagkauna a kaputotan tayo. No diak mariro, tunggal madanun daytoy nga aldaw wenno tiempo maurnong kami amin iti balay ket siuulimek kami. Maiparit ti agtrabaho, aglaaw ken maiparit ti agsida iti karne. Sumagmamano laeng dagitoy kayong nga intay nariingan a kaugalian da Apong Baket ken Apong Lakay kas met laengen kadagiti nagannak kadatayo. No maipigsam laeng ti agsao, kusilapandakan.

Agdengngeg iti radio kadagiti programa nga adda pakainaiganna iti Apo kas koma kadagiti pasyon a kunada. Nakailad ka laeng, mangan agidda, mapan agiwayway, agpainum kadagiti nuang wenno agpakan iti baboy. Dagita laeng ti maaramid idi. Ta dagiti kasapulan iti makalawas, maisaganan. Maiparit ti mapan agpukan-pukan dita, isu a sakbay daytoy a lawas naisagana aminen a kasapulan.

Ngem daytoy ti saludsod, Kayong Angkuan, ania dagiti inka mapalpaliiw itan? Manmanon a makuna dagiti sipapasnek a mang-ngilin iti daytoy a tiempo. Panagkunak kayong ket mano laengen a porsiento, no adda man, tay kunadan a pasa komplimento. Ta kas intay maobserba, no kastoy a tiempo nga isu ti makuna a bakasyon, adu dagiti agawid kadagiti ili wenno probinsiada manipud siudad tapno agbakasion ket ditoyen, Kayong Angkuan. Ditoyen ti pakakitaam a gundawayanda met ti aglang-ay a kunada, videoke ditoy videoke idiay, bartek ditoy bartek idiay. Diosko, pakawanem ida ta saanda nga ammo ti ar-aramiden da. Puera delos buenos a kunada ngem dayta ti kaaduan nga inkam napalpaliiw tunggal ngilin wenno Semana Santa.

Iti sabali met a bangir, nagduduma ti wagas ti panagngilin ta, ti ngamin gapuna Kayong, nagduduma metten ti pammati tayo. Adun dagiti timpuar wenno nabuangay a pammati, isu a saanen a kas idi a dua wenno tallo agingga iti uppat lima laeng dagiti makuna a pammati wenno sekta. Saan a kas ita a saanen a mabilang kadagiti ramay ti ima ken saka iti kaaduna. Kayatna a sawen, kaaduan kadagiti kakabsat a Katoliko ken Protestante ken daddduma pay ti simiasin ket nangbangonda iti sabali a pammati wenno relihyion da. Apay ngata a kasta, Kayong, ania ti kangrunaan a rason? Ammo ken mamati kami nga adda kabukbukodanda a rason no apay, mabalin a saandan a kuntento iti panangipataray dagiti makuna nga opisyal wenno mangimaton kadagitoy iti kapilyada. Adu a rason, Kayong. Kayatna a sawen, Kayong talaga a nasitak-sitaken ti sigud a naurnos a timpuyog tayo no maipapan iti pammati iti Apo a Namarsua iti langit ken daga ken aminen a makita ken saan a makita. Isu a saan laeng a mayaplikar ti sinao ni Kristo Hesus iti krus ngem ketdi, mayaplikar iti uray ania a panawen. Wen, Ama, pakawanem ida ta saanda nga ammo ti ar-aramidenda. Ken agpapan kadagiti opisyal a mangituray kadatayo, adu ti saanda nga ammo ti ar-aramidenda. Kurakot ditoy, kurakot idiay isu a ti rumbeng a maikararag kadakuada ket “Ama, pakawanem ida ta saanda nga ammo ti ar-aramidenda.”

Opssss, kayong Angkuan, delikadon…nalabsak man ti nagis-istoryan ket naglabes manen ti orasko. Dakesen, agawidak pay, narigaten no umaynak manen suroten iti binalsig ni Sofing ta mapan kami pay gayam dumngeg iti siete palabras ita. Babayo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest