Ang relihiyon ba ang dahilan ng karamihan sa digmaan?

Maraming mga maling akala hinggil sa relihiyon na malimit tinatanggap na katotohanan gaya ng ideya na ang mga relihiyosong tao ay kalaban ng siyensiya, na ang literal na pagbabasa sa banal na kasulatan ay ang tunay na sandigan ng relihiyon, na ang pananampalataya ay hindi tugma sa rason, na ang lahat ng relihiyon ay inaangkin na nagtataglay ng iisa at buong katotohanan.
Subalit may isang malimit na maling akala hinggil sa relihiyon na isinisigaw at patuloy na tinitingnang totoo malimit ng mga edukado at mapanuring tao – na hindi lang tunay na pangyayari, ang ideyang ang relihiyon angnaging dahilan ng maraming digmaan.
Sa naging pag-aanalisa sa Sampung Kautusan ni George Carlin na “Mas maraming tao ang pinatay sa ngalan ng Diyos kaysa sa alinmang dahilan,” at marami ang tumanggap sa ideyang ito na makasaysayang katotohanan. Maraming pangyayari na nagpapatunay diumano na nagpapatunay na relihiyon ang dahilan ng maraming digmaan, gaya ng “The Crusade”, The Inquisition”, “Northern Ireland”, ang Middle East, 9/11.
Hindi lubos na sinusuportahan ng kasaysayan ang hinuhang relihiyon ang pinaka-sanhi ng awayan. Ang mga digmaan sa unang panahon ay bihirang nauugnay sa relihiyon. Ang mga digmaang ito ay dahil sa agawan ng teritoryo, kontrol sa border, pangangalaga sa ruta ng kalakalan, o responde sa internal na hamon sa pulitikal na awtoridad.
Karamihan sa modernong digmaan kabilang ang Napoleonic Campaign, ang American Revolution, ang French Revolution, ang American Civil War, World War I, ang Russia Revolution, World War II at ang sigalot sa pagitan ng Korea at Vietnam ay hindi relihiyon ang naging dahilan. Habang ang mga grupong relihiyon ang naging tutok lalo na noong Ikalawang Pandaigdigang Digmaan ay maaaring sanhi ito ng pagiging makabayan at etniko at hindi relihiyon.
Sinasabi ng ilan na ang communism ay isang “state religion” dahil may diktador ito na kung saan ang salita nito ay batas at isang “banal na kasulatan” ng hindi kinukwestiyong tuntunin at ang nasabing kaisipan ay nangngahulugan na ang relihiyon ay inuugnay sa pagnanasa ng tao sa kapangyarihan at kontrol.
Sa nangyaring paglusob at pagkubkob ng pinagsanib na grupo ng Maute, Abu Sayyaf at hinihinalang mga miyembro ng ISIS (Islamic State of Iran and Syria) sa Marawi City ay hindi maikakailang maaaring relihiyon din ang dahilan. Sa ginawang terorismo ng mga grupo na kung saan maraming sibilyan ang kanilang piñata ay maituturing na relihiyon ang nag-udyok sa kanila dahil tinatanong nila kung mga muslim sila o kristiyano, at kung kristiyano ay agad nila itong pinapatay.
Sa pagkakataong ito ay napatunayang maaaring magkasundo at magkaisa nag mga muslim at kristiyano laban sa terorismo ng grupo na mga muslim din at sumasampalataya sa Islam. Sa pagnanais ng mga muslim na islaba ang mga kristiyano sa tiyak na kamatayan ay kinukupkop at tinuturuan sila ng mga salitang Musilim upang hindi sila mahalatang mga kristiyano ng mga terorista. Maliwanag na hindi natin masasabing ang relihiyon ay hindi ang dahilan ng giyera. Maliwanag na ito nga ang dahilan, naging dahilan at walang dudang magpapatuloy ito. Maliwanag din na may mga ibang nakagawa ng kahindik-hindik na gawain na udyok ng relihiyon, at kailangan nating maging handa at alerto sa ganitong mga banta at tumugon ng may kapangyarihan. Subalit sa mundo na may bilyon-bilyong tao na inaaring relihiyoso, mga taong naniniwalang ang karahasan ay kagustuhan ng Diyos at ang pagpatay sa mga inosente ay isang banal na gawain ay kakaunti, sira-ulong minoridad lamang.
Kinokondena namin sa pinakamataas na antas ang ginawang paghahasik ng terorismo ng Maute, ASG at ISIS sa Marawi City at patuloy nating ipanalangin Sa Panginoong Diyos na matapos na kalbaryo ng mga kababayan natin doon at maging ligtas at wala ng buhay na makikitil. Pmcjr.

Amianan Balita Ngayon