Coronavirus Latta!

Feb 17, 2020

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna kadagiti sukimi iti ABN READERS….Mag-an kayo met kadagiti luglugar yo…? Kumusta metten ti biag tayo kailian…

Nakibur ti kaaduan a nasion gapu iti corona virus a nagtaud idiay tsina.. uray iti pagilian tayo a Pilipinas nariribukan dagiti maseknan gapu iti nasao a virus. Naibilin kadagiti amin a sanga ti gobierno ken agingga kadagiti local government unit ket naibilin a mangaramid da iti measures wenno adding tapno malapdan ti panagraira wenno panagwaras ti nasao a virus iti luglugar wenno masakupanda.

Iti siudad ti Baguio Kayong Angkuan, adda dagiti naisingasing a maitantan nga aktibidad iti siudad ngem adda met dagiti saan nga inayonan ti agdama nga Ama ti siudad. Kas koma iti pannakaisardeng koma ti night market.

Kadagiti sabali a pagilian, nangilatangdan iti gatad para iti prevention iti nasao a virus. Bayat a sursuraten tayo daytoy a kolum tayo adda nasagap tayo a kaudian a damag wenno update iti nasao a virus outbreak nangruna iti pagilian a China nga addan 1,500 a pimmusay nationwide ken adda met 5,090 kabarbaro a kaso iti nasao a sakit.

Gapu iti daytoy ad-adda manen a naalarma ti world health organization gapu iti daytoy.. Ngem, ala…kabayatanna, Kayong Angkuan..kas iti intay impalnad iti napalabas a kolum tayo..nadakamat tayo met dagiti rumbeng nga aramiden tayo tapno ma-preventaran ti nasao a makapatay a virus. Kas koma iti panagdaldalus.

Agugas wenno agsabon a nasayaat…agusar iti alcohol ken dadduma pay a balakad. Nakibur ti sangakapagilian ken sangalubongan iti daytoy a virus ket adu kadagiti rumbeng koma nga asikasuen ti gobierno ti naliwayanda manen…adda payen dagiti agkuna a CORONA VIRUS MANEN..wen kailian ta adu ti nalibtawan manen a trabaho ken nasken a tamingen dagiti maseknan ..Maisabali tayo man kailian. Iti sabali man met nga isyu.

Ammok nga ammoyon daytoy..ti panangwaswasen ti Pilipinas iti ibagbagada a panagkadua ti Estados Unidos ken Pilipinas iti military exercise..gapu iti daytoy, saan ngata a maapektaran ti panaggayem ti kabilgan a pagilian ken Pilipinas..?

Ala, sapay la koma ta ditay to mairubo iti daytoy..kayatko a sawen, saan tayo nga agparikut maipapan iti panangsalaknib iti pagilian tayo no bilang ta adda agpanggep a mangsakup kadatayo…ta aklonen tayo man wenno saan, saan tayo a kabaelan ti makigubat iti sabali a nasion.

Ania’t makunam, Kayong Angkuan..Malagip yo kadi ti Marawi segue wenno panangagaw dagiti rebelde iti nasao a siudad? Nabayag nga control ti siudad manipud kadagiti kabusor..kayatna a sawen nagbassit a grupo narigatanda pay..kasanun no sabali a nasionen ken nabilbileg ti armasda ngem kadatayo?

Nupay kunada nga adda modernization ti armas ti Pilipinas marigatan tayo pay laeng a mangsaranget iti agpanggep a mangsakup kadatayo nangruna no awan tumulong kadatayo a kaalyado tayo a pagilian. Ala, Kakayong..ibatimin daytoy a saludsod kadakayo..sapay la koma ta awan ti agpanggep a mangsakup manen kadatayo a kas idi sinakup ti kastila ken hapon ti pagilian tayo..

Ala, kakayong ken kaarruba…naimasan tayo manen ti nagsasarita ket nalipatak manen tay pagatgatang ni Sofing kaniak…till we meet again….tsuptsup muahmuah..

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest