Estudiante ti ROTC inadalan ti Army iti security awareness

SIUDAD TI BATAC, Ilocos Norte – Nangisayangkat iti Army ti information drive iti national security awareness para kadagiti estudiante ti Reserve Officers Training Corps (ROTC) iti Mariano Marcos State Unuversity (MMSU) sadiay Teatro Ilocandia idiay Batac City.
Dandani 500 ROTC iti nakipaset manipud Batac ken Laoag nga pagadalan ti MMSU, daytoy nga banag ket naidatag bayat iti Sabado a klaseda. Panggep iti infodrive nga maadalan dagiti estudiante iti makaallilaw ken di maawat a pamay-an ti panangawis kadagiti miembro wenno no mangar-aramatda kadagiti nasikap a wagas dagiti armado a komunista nga grupo iti Pilipinas gapu ta iti ubing nga henerasion iti kangrunaan nga puntiria dagiti makakannigid.
Paset iti presentasion ti pannakaamo iti panagregget ti gobierno nga gibusan ti lokal nga armado a rinnupak ti komunista ken panagadal kadagiti ideolohia ti grupo. “Ang objective ng ating info awareness drive sa schools ay para ma-educate natin ang mga estudyante natin dahil sila po ‘yung number one target ng mga Communist Party of the Philippines (CPP) at New People’s Army (NPA) para sa recruitment,” kuna ni Capt. Rogelio Dumbrique, 2nd Commanding Officer of the 7th Civil Military Operations.
Kinuna ni Dumbrique nga gagangay nga puntiria dagitoy a grupo dagiti agtutubo nga estudiante nga lider ken mapagwadan nga estudiante gapu ta addaan dagitoy iti nalaw-lawa a timbukel ti impluensia.
Pinaregta ni Dumbrique dagiti estudiante ti ROTC nga dida agpaallukoy ken agpaallilaw kadagiti ulbod nga ideolohia iti makakannigid nga organisasion gapu ta maiturongda saan nga iti panagrang-ay no diket iti pannakadadael.
“Sila kasi yung nakikita na magtutuloy ng mga ideolohiya ng mga NPA kaya po kailangang ma-educate sila sa deceptive recruitment o panlilinlang na ginagawa nila upang ang mga kabataan natin ay makapag-aral sila nang mabuti, makamit nila sa ambisyon sa buhay,”kuna ni Dumbrique.
Mainayon pay, binagaan ni Dumbrique dagiti estudiante ti ROTC nga nasken nga maadalanda iti lima-a-dekada nga pangta iti seguridad ti intero a pagilian.
“Kailangang ma-impart sa kanila yung threat to national security as part of their subject. Kailangan nilang malaman ang sitwasyon ng bansa. Marami na kasing nalilinlang na mga kabataan. Yung mga ROTC students, inaasahan din natin silang future leaders natin,” innayonna.
Kalpasan iti palawag ken panagadal, binilinan ti Army dagiti estudiante nga agsurat iti maysa a “silulukat a surat” para kadagiti NPA ken CPP nga makipakaasi nga ibusandan dagiti operasionda.
Maysa nga surat ket kinunana a, “bumaba na po kayo diyan sa bundok. Mas maganda ang buhay dito. Tama na po ang giyera.” “Bilang isang ROTC Advance Officer at bilang isang estudyante, nais ko munang tapusin ang pag-aaral ko para mas makatulong ako sa pag-unlad ng ating bansa,” kunaa ni ROTC Cadet Capt. Jarelle Sanchez, 2nd Class.
 
JCR/JNPD/MJTAB PIA1-ILOCOS NORTE/PMCJr.-ABN

Amianan Balita Ngayon