FPA IMBILINNA ITI PANNAKAIKKAT KADAGITI SAAN A REHISTRADO, PEKE NGA ABONO

Aug 8, 2022

SUIDAD TI LAOAG – Imbilin ti Fertilizer and Pesticide Authority (FPA) iti dagus a pannakaikkat iti dadduma a produkto nga abono iti pagtagilakuan nga saan a nakaragpat kadagiti pagalagadan iti kualidad. Iti kaudian a laboratory analysis nga inkonduktar manipud nagduduma a samples ket naipakita nga iti Turbo Prime 14-4-21, Takada 14-14-14, Will- Grow Granular, Golden Agro Plus, Vine Agro 14-14-14, ken Vine Agro Bulk Blended, ken
dadduma pay, ket saanda pay a naragpat iri kasapulan a pagalagadan maibasar kadagiti kabibiangda a guaranteed
analysis.

Kas resulta, imbaga ni FPA Ilocos Norte officer Noel Tablada idi Mierkoles nga inrekomenda iti central office ti
FPA iti pannakasuspinde iti lisensia tapno makaoperate ken certificate of prodict registrations dagiti lokal nga
agpatpataud kadagitoy a produkto. Karaman ditoy iti Will Agro-Chemical Products Trading, VALAP Incorporated
ken iti Divine Agricultural OPC a nakabase idiay Nueva Ecija, Tarlac ken Quezon City.

Umuna ditoy ket nakaawat iti FPA kadagiti report iti saan a nakarehistro ken peke nga abono nga mailaklako iti nagduduma a lugar iti pagilian. Dadduma kadagitoy ket mailako iti nababbaba a presio ngem kadagiti orihinal ken
rehistrado a katupagda. Adda met iti reklamo maipanggep kadagiti supit ti abono a naempake ken namarkaan iti
espesipiko a grado kas Urea (48-0-0) ngem iti actual a kargana ket naipababa wenno naglalaok nga abono.

“These trading practices happening on the ground is unfair and must be stopped, especially now that the country is grappling with the economic downturn. This is a total disregard for the condition of our farmers and the broad Filipino public, who are now taking the brunt of continued price increases of commodities and inflation (Dagitoy a pamay-an iti panagnegosio nga mapaspasamak iti baba ket di naikalintegan ken nasken a maisardeng, nangnangruna ita nga makidangdangadang iti pagilian iti panagsuek ti
ekonomia.

Daytoy ket talaga a di panangikankano para iti kasasaad dagiti mannalon tayo ken iti nasaknap a publiko, a madama bakbaklayenda iti agtultuloy a panagngato dagiti presio dagiti magatgatang ken inflation),” kuna ni Eric Divinagracia, officer-in-charge iti FPA, nga imbilinna kadagiti amin a regional field units iti FPA nga paliiwenda, tiliwen, kumpiskaren ken idarum dagiti lumablabsing a tattao ken grupo wenno korporasyon tapno mapatawanda iti dusa gapu ti mananggundaway a transaksionda.

Iti biang dagiti manufacturer ti abono, imbalakad ti FPA kadakuada a sumurot kadagiti naikalikagum a pagadalan iti uneg ti dua a bulan wenno maibabawi dagiti lisensiada.

(LA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

RELATED POSTS

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest