GOBIERNO TI ILOCOS SUR NANGIPAAY TI TULONG KADAGITI MANNALON KALPASAN NI ST EGAY

SIUDAD TI VIGAN, Ilocos Sur

Iti nasurok a PhP469 million a gatad ti pannakadadael ken pannakalugi iti agrikultura gapu ti bagyo nga ‘Egay’ agingga Martes, Agosto 8, nangiruar iti gobierno ti probinsia ti Ilocos Sur iti rinibu a farm inputs a maipaay kadagiti kasapulan dagiti mannalon ti Ilocos Sur. Agarup 21,770 bags ti hybrid corn seeds, 63,360 bags ti urea fertilizer, 66,608 botelia ti foliar fertilizers, 150,400 sachets ti Ako’y Magsasakang Organiko wenno AMO fertilizers, 131,277 sachets ti soil conditioners, 32,228 cacao grafted, 46,000 Robusta coffee seedlings, ken 84,500 cassava cuttings iti naiyawat iti amin a local government units (LGUs) ti probinsia, babaen kadagiti mayorda ken/wenno city/
municipal agriculturist iti maysa a seremonial a panagiwaras idi Martes idiay Provincial Farmers Livelihood Development Center ti probinsia.

Malaksid iti daytoy, dagiti farmers associations (FA) ken/ wenno kooperatiba a nagkiddaw kadagiti
machineries/ equipment manipud iti gobierno ti probinsia babaen iti maysa a resolution ti makaawat ti hand tractors, combined harvesters, two-stroke brush cutters, PE hoses, diesel engine water pumps, chemical hoses, fourwheel drive tractors, ken twoin-one battery operated knapsack sprayer. Daytoy ket tinawen a program ti gobierno ti probinsia a kas sungbat kadagiti kasapulan ken kiddaw dagiti mannalon, ken FAs, nangruna kalpasan iti dakes nga epekto ti bagyo nga Egay iti mulada ken pagtalonan.

“This administration knows and understands the problems. This is our response to the increasing cost of farm inputs and materials, low productivity, climate change and other challenges in farming. Let us work hand-inhand to plant seeds of hope for Ilocos Sur’s agricultural development,” kuna ni
Governor Jeremias Singson baya titi seremonia. Iti maysa a banda, impasigurado ni Vice Governor
Ryan Luis Singson iti kanayon a suportada babaen iti panangipasa kadagiti ordinansa para iti benepisio dagiti mannalon ti probinsia, gapuna, ingato iti lokal a produksion, ken dadduma pay.
“Kung may maisa-suggest kayo na pwedeng gawan ng ordinansa para sa ikabubuti ng mga magsasaka, ilapit niyo sa amin sa Sangguniang Panlalawigan at siguradong maipapasa ito kaagad.

Kayong mga magsasaka ang prayoridad ng provincial government, mula noon hanggang ngayon, nandito ang provincial government na sumusuporta sa inyo,” kuna ni Vice Governor Singson. Iti Vigan City ket addaan nasurok aPhP17 million a gatad ti pannakadadael iti agrikultura a naapektaran iti nasurok 260 ektaria a taltalon ti bagas, mais, ken nateng. Dua nga ektaria ditoy ket
kuku ani Felipe Albiller, 62, president ti FA, no sadino ket amin a maapit a pagay ket naananay a pinerdi ti bagyo. “Maganda ang mga butil na ibinigay ng gobyerno noon pero dahil sa bagyo, napunta lahat sa wala ang mga itinanim namin.

Malaki ang epekto ng bagyo sa Vigan lalo sa may silangang bahagi nito at lahat ng tanim naming palay, nasalanta lahat,” kuna ni Albiller. “Kaya naman sobra ang pasasalamat namin sa gobyerno dahil malaki ang maitutulong ng mga fertilizer at mga machineries na ito para sa unti-unting pagbangon naming mga magsasaka,” innayonna. Inyebkas met ni Rogelio Regua, 48, FA president manipud ili ti Santa Catalina, ti panagyamanna iti agtultuloy a tulong a maawawatda manipud iti gobierno. “Tuloy-tuloy ang tulong ng provincial government sa aming mga magsasaka, may sakuna man o wala. Sa higit isang ektarya ng taniman namin na nabaha, magandang tulong ang mga ito para sa aming lahat,” kunana.

(JMCQ, PIA Ilocos Sur/PMCJr.-ABN)

MISS BAGUIO 2023

Amianan Balita Ngayon