Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Mar 29, 2020

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna kadagiti sukimi iti ABN READERS….Mag-an kayo met kadagiti luglugar yo…?

Kumusta metten ti biag tayo kailian… Kumusta kayon Kakayong, Kakailian…ania met ti madamag kadagiti luglugar yo..maipatpatungpal kadi met laeng ti ENHANCE COMMUNITY QUARANTINE dita?

Nagdakkel a parikut ti insangbay daytoy a covid-19 saan laeng a ditoy pagilian wenno ilii tayo ngem ketdi, entero a lubong..isu nga indeklaran ti WHO kas PANDEMIC wenno sangalubong ti nadalapusen daytoy saan a makita a kabusor ti tao.. naim-imbag pay diay agtatakaw wenno managdakdakes wenno tay mangtungpa wenno mangpasubsob kenka ta makitam…ngem daytoy covid19..saan…saan pay a marikna a a dagus ti sintomas na..marikna laeng inton medio nakaron ti epektona..

Adu met dagiti ibagbagada ken mabasbasa it Social Media a mabalin a first Aid wenno nainsigudan a remedio tapno saan a lumanlan ti marikrikna..mabalin tayo met a padasen..ta idi ket agpannuray met ti tao kadagiti ag-agas it arubayan ken ania pay a remedio, Kakayong..Ngem kas iti ibalbalakad dagiti taga AHENSIA TI SALUNAT…panagdaldalus ti kangrunaan..agugas a naimbag iti Ima..agdalus iti arubayan ngem ti kunami..Nadalus a KARARUA..

Ditoy pagilian tayo..ar-aramiden amin dagiti liders tayo ti kabaelanda tapno saan a lumanlan ti apektaran ti nasao a makapatay a Virus wenno kalaban a di Makita..immuna, naipaulog ti bilin ti kangatuan nga opisyal wenno ti Pangulo kuna tayo man laengen..isu ti pannakaipatungpal ti ENHANCE COMMUNITY QUARANTINE..malapdan dagiti umili a rummuar kadagiti pagtaengan…maysa ta ti rumuar tunggal pamilia..rummuar laeng no mapan gumatang iti agas, makan, mapan iti bangko.

Ngem adu ti nagreklamo…kisio awan kanu ti makanda..napalubosan met dagiti makuna a health workers, dagiti kameng ti polisia ken armada tapno add a mangmintinar iti urnos ta segurado nga adu ti sulpeng…kasda la virus..adu latta ti saan nga agtungpal ken pilosopo..dayta ti rigatna kadatayo..nakatangtangken ti ulo tayo..ngem inton addan dakes a mapasamak, satayto la agnakem ken agbabawi..ditoy siudad ti Baguio Kayong..iti agdama..kunada nga adda 4 a confirm a naapektaran iti COVID – 19 positibo kunada..isu a naingetan ti pammilin kadagiti amin a residente..adda met dua a natay a maatap a a naapektaran iti Covid-19..natay dagitoy kabayatan a maur-uray ti resulta ti eksaminasion kadakuada ket naamuan kalpasanna, a negatibo met gayam dagitoy iti COVId19…kayatna a sawen..saan a COVID-19 ti nakatayanda..bayat a masursurat daytoy a kolum tayo..madama pay laeng a maur-uray ti kompirmasion kadagiti dua a pasiente a maatap nga addan COVID-19.

Kabayatanna, Kayong Angkuan..mapanta man iti isyu maipapan iti EMERGENCY POWER a maited koma iti Presidente tapno ad-adda a maikkan iti bileg ti Presidente a mangipatungpal kadagiti makuna a measures tapno malpadan ti panagwaras ti COVID-19 ditoy pagilian…ngem daytoy ket masapul pay a maipasa iti kongreso ngem—ti saludsod..apay nga adda dagiti kumontra idinto ta pagsayaatan ti amin nga umili…kadagitoy a panawen…lipaten tayo pay laeng ti pinnulitika..Apo kayo met nga opisyal..kas kay la bayrus..imbes koma a makitinnulong kayon..adda pay manen rimuar nga isyu..ayan kanu dagiti dadduma a liders nangruna kadagiti
elected..ayanda..naglemmengda? mabutengda iti covid-19?

Sus..no gubat, dagiti opisyal ti adda iti sango a mangmando iti idadarup dagiti soldadona…saan ketdi nga agyan iti likud wenno aglemmeng..sus…no kasta met laeng ti aramidyo..ahgikkat kayon..awan serbiyo..

Iti sumaruno nga isyu tayo..intay to man kitaen dagiti isyu iti barbarangay maipapan iti relief distribution ta adda dagiti maipalpalapayag kadatayo nga unfair kanu..sus maria kusina..iti kastoy a tiempo..awan koma ti kasta..gapu ta saanen a bimmutos kenka idi barangay election..di mon inikkan it relief?

Opssss..nalpas ti ania kunada kayong angkuan…naimasan tayo manen ti nagiinstorya..manen mapanakon ta amangan no makitanak ni kapitan a nakaambay ditoy sango ti store ni Bannay ket maungtanak pay..bawal pay laeng ti agistambay gapu iti enhance community quarantine..agawidtayon kakayong…. ..babayo..tsuptsup
muahmuah..

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Coronavirus Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest