IMPADAMAG ITI DOH ILOCOS A 60 KASO ITI FIREWORKS-RELATED INJURIES; NGIMMATO ITI 82%

ILOCOS REGION

Impadamag iti Department of Health (DOH) Ilocos idi Enero 3, iti agdagup a 60 a nadangran wenno fireworksrelated injuries (FWRIs) manipud Disiembre 1, 2022 agingga 1, 2023. “The figure is 81.82% higher than the number of cases during the same period last year with 33 recorded cases (iti numero ket 81.82% a nangatngato ngem iti bilang iti kaskaso iti pada a panawen ti napalabas a tawen nga addaan 33 kaskaso a nairekord),” kuna iti DOH.

Kadagiti probinsia iti rehion, iti Pangasinan iti umuna ti listaan iti FWRIs nga addaan 45 a kaskaso, La Union ket addasiam, Ilocos Sur ket lima, ken Ilocos Norte nga adda maysa a kaso. Segun iti report ti Regional Epidemiology and Surveillance Unit (RESU) and Heath Emergency Management Service (HEMS) FWRI, dagiti kita ti pannakadangran ket kagapuanan ti panagbettak/ uram (awanan amputasion – 45.75%, addaan amputasion – 2.3%), dunor iti mata (12.20%), ken maysa a naiwawa a bala (1.2%).

Adda 49 lallaki ken 11 babbai iti nadangran bayat nga iti kaaduan a naapektaran a grupo ti edad ket agtawen manipud tallo agingga 75. Agdagup ti 33 a kaskaso iti aktibo a nakipaset bayat a 27 kaskaso iti nairaman laeng. Iti “boga” ken skyrocket (kwitis), iti sabali a banda, iti gagangay a kita iti paputok nga nakadunor. Imbaga ni DOH Ilocos regional director Paula Paz Sydiongco nga amin a health emergency personnel ken public health facilities ket nangipaay iti emerhensia a panangagas kadagiti amin a nadangran iti kabayatan ti panagrambak.

“Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga local government units natin kasama na ang ating mga
kapulisan sa kanilang maigting na pagbabantay noong bagong taon. Bagama’t tumaas po ang kaso
natin ng FWRI, ay magpapatuloy pa rin po ang pagsasagawa ng public awareness campaigns sa mga ipinagbabawal na paputok,” kuna ni Sydiongco. Insingasing met ni Sydiongco iti naing-inget a
pagannurotan iti panaglako iti kwitis ken panagaramid kadagiti boga.

“As these two accounts for most of the injuries in the region, law enforcement should be directed towards preventing importing, distributing, and using these fireworks (kadagitoy a dua salaysay para iti kaaduan a pannakadunor iti rehion, nasken a maiturong iti pannakaipatungpal iti linteg iti
pananglapped iti importasion, pannakaiwaras, ken panagaramat kadagiti paputok),” innayonna.
Kabayatanna, nangted iti DOH Ilocos iti premio a kuarta kadagiti nangabak iti panagbirok iti “Pinaka-Bonggang Merry Making Alternative Sa Paputok” a naiyusuat idi Disiembre 19, 2022 idiay Lingayen, Pangasinan.

Iti most creative entry ket naited iti Pangasinan Public Employment Service Office 2 kakuyog iti PhP10,000 cash prize a sinaruno iti Shallom Gideon Balolong a maikadua nga addaan PhP8,000 ken maikatlo a nangabak iti Provincial Health Office Planning and Training Unit nga addaan iti PhP6,000. Agdagup iti 10 nga entries iti naisumite ken dagiti saan a nangabak ket naikkan iti
PhP2,000 kas consolation prizes.

(AMB/PIA Pangasinan/PMCJr.- ABN)

Amianan Balita Ngayon