KASO ITI LEPTOSPIROSIS TI ILOCOS REGION NGIMMATO ITI 106% A 33 TI NATAY

REHIYON ITI ILOCOS

Nairekord ti Department of Health Center for Health Development-Ilocos Region (DOH-CHD-1) iti 221 kaso ti leptospirosis iti rehion ti Ilocos manipud Enero 1 agingga Setiembre 16 ita a tawen, 106
porsiento a nangatngato ngem iti 107 kaso iti isu met laeng a periodo idi napan a tawen. Iti maysa a virtual press conference idi Mierkoles (Setiembre 27), imbaga ni DOHCHD-1 medical officer Dr.
Rheuel Bobis nga ti dagup a bilang dagiti kaso, 89 ket manipud Pangasinan, 75 manipud Ilocos Sur,19 manipud Ilocos Norte, ken 38 manipud La Union.

Adda 33 a natay ti nairekord iti rehion gapu ti leptospirosis wenno 14.9 porsiento iti dagup dagiti kaso. Iti daytoy a bilang, 17 ket manipud Pangasinan, walo manipud La Union, pito manipud Ilocos Sur, ken maysa manipud Ilocos Norte. Ti bilang dagiti natay ket nangatngato met ngem iti 18 a
nairekord baya titi isu met laeng a panawen idi napan a tawen, kuna ni Bobis. Imbagana nga ti iyaadu dagiti kaso ket mabalin a maigapu kadagiti bagyo ken dagiti pannakariribuk ti paniempo a nangiyeg kadagiti tudo ken layus iti rehion, a maisarang dagiti umili iti kontaminado a dandanum.

“Nagkaroon ng mas maraming bagyo at mas maraming pagbaha at kapag may pagbaha ay increased ang exposure sa pagbaha o contaminated environment kaya tumataas risk na magkaroon ng leptospirosis,” kuna ni Bobis. Ti napalag-an a restriksion kadagiti agtutubo ken natataengan ket maysa met a makagapu, imbagana pay. Ti kaaduan a maapektaran a grupo ti edad ket agtawen iti
15 agingga 19 ken kaaduan kadagiti biktima ket lallaki a 90.5 porsiento iti dagup a kaso.

Iti laksid ti panagngato ti bilang, imbaga ni Bobis a saan pay a nakadanon daytoy iti alert and epidemic threshold. Kuna ni Bobis a nangipaulog ti DOH iti maysa a memorandum maipapan
kadagiti pagannurotan ti prevention, control, management, kensurveillance iti leptospirosis. Ti DOH, babaen ti memorandum, ket nabalakadan ti publiko a praktisen dagiti preventibo a pamay-an kas iti panangsanay iti nasayaat a personal a kinadalus, panangdalus kadagiti sugat kadagiti gurong ken saka, liklikan a tumapog iti narugit a danum ti layus wenno mabalin a kontaminado a dandanaw iti danum tamnay, panagsuot kadagiti bota wenno pangsalaknib a sapatos, panagbuggo ti gurong wenno saka iti sabon ken danum kalpasan a timmapog iti danum ti layus, ken panangtaginayon iti nadalus a pagtaengan ken aglawlaw.

Maallukoy pay iti regular a panagikkat ti bara ken pananglinis kadagiti pagayusan ti danum wenno dagiti kanal ken umiso a panangaywan iti solido a basura beaten ti panagliklik iti panagurnong iti basura. Ti DOH ken dagiti local government unit ket mangiwarwaras met kadagiti medikasion tapno malappedan dagitoy a sakit. “Pero kung hindi maiwasan, maari magsuot bota para di mag come in contact sa bacteria na nagdudulot leptospirosis,” kuna ni Bobis.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

GREEN ISLAND

Amianan Balita Ngayon