Kaunaan nga housing prog. para mannalon inyusuat ti DAR, DHSUD

MINGAN, Pangasinan – Iti mabiit ket maaddaanen dagiti agrarian reform beneficiaries (ARB) ken dagiti pamiliada iti sarili dan a babbalay babaen iti kaunaan nga housing program ti gobierno.
Iti programa a BALAI nga kayat na a saw-en ket Building Adequate, Livable, Affordable and Inclusive Filipino Communities Program housing project ket maysa a panagtinnulong ti Department of Agrarian Reform (DAR) ken iti Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD).
Bayat iti ceremonial launching idiay Barangay Carayunga Sur iti ili ti Umingan idi Disiembre 15, kinuna ni Secretary John Castriones ti DAR nga iti umuna a bilang dagiti napili a benepisario nga naibasar iti naikeddeng a pagalagadan sigun iti ipannurot ti linteg ket 184 ngem mapaadunto agingga 500.
“Kahit panahon ng pandemya, nais na iparamdam ng gobyerno ang tulong at bigyan ng kaukulang suporta ang mga magsasaka, at isa rito ay ang programa ng BALAI housing program,” kuna ni Sec. Castriciones iti Tagalog.
“Maraming tao ang nawalan ng trabaho at maraming hanapbuhay ang nawalan ng silbi. Marami ang naghihirap. pero meron tayong isang uri ng manggagawa na kahit anuman ang sitwasyon, sila ay makakakain sapagkat may lupa na tataniman at sila ang bumubuhay sa mga tao dahil sa kanilang pordkuto, sila ang mga bayaning magsasaka,” innayon ti Secretario.
Kinuna ni DHSUD Secretary Eduardo Del Rosario nga iti baro a departamento ket nagkari nga saanda nga agipatakder ti substandard housing units ken nainget nga mapaliiw daytoy ti opisinana ken kadua a developer manipud Bella Vita ti Ayala Land Inc. nga nailatang iti PhP80 milion para iti itatanor ti lugar.
Kinuna ni Del Rosario nga tunggal housing unit ket maaddaan iti dua a silid, maysa kasilias nga kompleto iti electrical ken water facilities, kasta met tiles iti suelo ken naan-anay a napitunturaan iti uneg ken ruar a diddiding daytoy. Maaramit ti balay ti puro a konkreto isunga earthquake-proof daytoy, innayonna.
“We are building not just houses but a community, where there is water, concrete roads, and near the livelihood of the farmers,” kuna ni Sec. Del Rosario.
Iti 2.6 ektaria nga daga nga pakaibangunan ti housing program ket impaay iti lokal a gobierno ti Umingan babaen iti donasion ni Mayor Michael Carleone Cruz. Itamtampok ti lugar iti buya ti kabanbantayan ti Caraballo.
“The houses will serve as a tangible symbol of persistence and pure concern on the part of entities to continuously upgrade the status of our farmer-beneficiaries because they are, after all, the backbone of the nation with their produce,”kuna ni Mayor Cruz.
Kabayatanna, iti video message ni Senator Christopher ‘Bong’ Go inyebkasna iti pagagyamanna kadagiti mannalon ti Pangasinan ket kunana nga iti housing program ket mangipakpakita iti kari ti administrasion Duterte nga mangitantudo iti agpapada a anagiwaras ti kinabaknang ken mangipaay iti agpapada nga oportunidad para iti panagrang-ay tapno magun-od iti maysa a komportable a biag para iti amin a Filipino.
“Tayo ay nag-iisang lipunan lamang. Ang pag-unlad ng pamumuhay ng mga pinakamahirap sa atin ay magdadala rin ng kaunlaran sa ating kanya-kanyang pamumuhay kaya mag-tulungan at mag-bayanihan po tayo para sa ikatatagumpay ng inisyatibong ito. Nangipatulod met ni Sen. Go iti family packs ken bisekleta para kadagiti mannalon bayat iti panangiyussuat.
VHS-PIA Pang/PMCJr.-ABN
 

Amianan Balita Ngayon