Panagungar

Apr 15, 2017

Yahooo, yahoooo! Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Buenos dias eh Paquito Diaz este naimbag nga aldaw malem ken rabii tayo amin depende iti inkay panangbasbasa iti daytoy pagiwarnak tayo ken kolum tayo. Kmusta metten ti biag tayo Kayong Angkuan, kumusta ti bakasyontayo. Sus, no dakami ti inkay damagen, awan latta Kayong Angkuan ti nagbaliwanna. Isu la isu a kunada. Daytoy, nalpasen ti Panagungar a kunada ni Hesu Kristo a Mannubot tayo ngem kas intay napaliiw, di latta agungar ti kasasaad ken ug-ugali tayo.

Iti Semana Santa, Kayong, Kailian, reprep wenno nagadu ti simmang-at a bakasionista ditoy batugmi a langit wenno ditoy siudad ti saleng. Napno amin nga inn, hotel ken dagiti boarding house kas kada transient houses. Adu payen ti nagyaplag kadagiti parke. Kayatna a sawen, dakkel manen ti napastrek ti siudad, pimmigsa ti ekonomia kunatayo koma…awan makuna tayon iti dayta. Ngem, adda laeng nadillaw tayo Kayong kadagiti dadduma a nagbalin a sangaili tayo ditoy siudad iti lawas ti ngilin. Adu latta ti narugit ti pampanunotna este adda iti dapan ti nagadalan da. Awan latta, saan latta a nagungar ti kinaimbag iti pampanunot ken kaunggan tayo ta di pulos nagbaliw ti panunot tayo. Apay kunam seguro, Kayong. Ngem, awan disiplina ti kaaduan a kailian tayo. Kasano koma nga umasenso tayo aya ket adu latta ti awan manaknakemna ket kasla basura ti utek tayo. Ne, apayen kayong Gusting kunam ngata Kayong ngem pudno ti kunak. Saan a kasta ti sirmata tayo ken tagtagainep tayo para iti patgentayo a siudad ken nakaparsuaan. Ti intay nasirsirmata idi ket nangayed latta koma ti lubong, saluadan dagiti parabur ti Apo kas ti aglawlaw…ngem kas iti intay nakuna.

Daytoy ti innak napaliiw, Kayon, basura ditoy basura idiay kadagiti parke ken agpapan iti overpass ditoy siudad. Kas intay met pagaammo, adda met dagiti basuraan ket dita ngem, saanko nga ammo no adda panunot dagiti kailiantayo a turista wenno bwisita este bisita ta dayta laeng nagiwara iti basura it inaramidda. Kas iti intay nakuna, saan nga amin ngem, ad-adunsa ti basura’t panunotna. Talaga nga adu’t adda iti dapanna ti nagadalanna a kunak ngem, ti saanda nga ammo isuda met laeng ti agsagrap iti dakes nga epekto daytoy nga inaramid da. Imbes koma a nangayed ti paggargarawanda a lubong, saan ta pasig met a basura, sus maria kusina, ania la ketdin nga agpayso ti tao. Isu ngarud nga inikkannatayo iti panunot ti Apo, ngem saantayo met nga usaren.

Sumagmamano laeng dagita nga intay napaliiw, Kayong. Uray idi mismo a kaaldawan ti Huwebes santo ken Biernes santo, kas intay nadakamat iti nalapabas a kolum tayo, dakkelen ti nagbaliwan ti panawen. Saanen a kas idi a no lawas wenno panawen ti ngilin nakaul-ulimek, maiparit ti agriaw wenno uray agsao laeng iti napigsa. Addaka laeng a nakaludag dita ngem ita metten…Sus maria kusina, adda pay diay kaarrubami a kunam no piesta ti kapigsa ti sound system na iti panagpatokarna.

dda met tay awan la’t inar-aramid da no saan a nagkankanta iti videoke. Sus Ama, pakawanem ida, talaga a didan ammo ti inar-aramid da. A, ngem ala sapay la koma ta agungar met laeng ti pampanunot ti tunggal maysa ket rugyan tayo metten a pagungaren ti kinaimbag kadagiti puspusotayo ket iwalin wenno iwaksi tayon dagiti madi nga ar-aramid tayo.

Ala, kasta pay Kayong, naimasanta manen ti naginnistorya ket makaluksaw to manen ni Kabagismo Sofing ta dinan mauray toy pinagatangna a manteka. Babayoo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest