Paskuan kayong Angkuan!

Jan 10, 2019

Naimbag nga aldaw tayo manen kakailian, kaarruba, gagayyem ken saan a gayyem, hehehee, unayen Kayong Angkuan ta uray saanen a gagayyem. Ngem pudno met saan kadi, kunana ngarud ayatem ti kabusormo. Ania ti madamag dita batug yo a langit kakailian, masasay-open ti pul-oy ti Paskua, kumutokoten ti lamiis manipud kunada nga angin seberia. No dakami met ti inkay amaden, ay ket awansa ti makuna a summer ditoy siudad ti saleng ta no makalagip uray ania a tiempo wenno bulan ket nalammin ken agtodo.
Manu la nga aldawen wenno turogen, paskuan Kayong Angkuan, nakasagana ka kadin a mangpasangbay iti aldaw a naindaklan? No kaanu nga umas-asideg, maasut met ti adu a sennaay iti kaduan a kailian. Ania ti rason, nalabit a kunam, Kayong. Adu, umuna, ngimmato ti presio dagiti kangrunan a gagatangen wenno prime commodities a kunda, dagiti ramen dagiti maisagana para iti panangrambak iti aldaw a pannakaipasngay ti Mesiah. Nupay iti sabali a bangir, nagsasaruno a bimmaba ti presio ti gasolina ngem adu latta met ti aglibbi gapu ta adu ngarud ti ngimmato’t presio na a gagatangen.
Kaaduanna a no ngumato ti presio ti gasolina, sumarsaruno met a ngumato ti presio dagiti gagatangen.
Ti saludsod, apay a no bumaba ti presio ti lana wenno gasolina ket saan a sumurot a bumaba ti presioda? Saan kadi, Kakayong?
Ala, iwaksi tayo man pay a pagsasaritaan dagiti parikut ta intay ketdi agraragsak, iparikna ti innayat tunggal maysa. Tay kunada ngarud koma, Paskua nga inaldaw. Kayatna a sawen, agari koma ti ayat ken panagpipinnakawan. Ania met ngay Kayong Angkuan ti inregalom wenno isagutmo ken ikit Juaning? Kadagiti dadduma, saan a napateg ti gatad wenno balor ti maawatda a regalo, ta ti kaipapanan ti panangipaay iti regalo ti kapatgan kas iti inaramid dagiti tallo nga ari idi napanda nagdaydayaw iti Mesiah.
Puera delos Buenos a kunada, adda dagiti nasakit ti nakemna a makaawat iti basbassit ngem iti balor ti inregaloda, banag a saan a husto saan kadi Kayong Angkuan? Kas tay istoria ni Kayong Jun, adda kanu tay ibagbagada nga exchange gift iti opisinada ket ti balor ti regaloda ket saan a bumaba iti dua gasut, ti dakesna, adda kanu nagregalo kadakuada iti UK wenno naggapu piman iti
ukay-ukay. Ay piman aya, binungonna kano met dayta a regalo diay immawat ket insublina iti nangted, puon payen ti apada ket didan nagsasao iti makatawen. Ania ngay dayta, ket ania’t makunam, Kayong?
Sorry po, batubatu sa langit, ang tamaan bukol este di magagalit. Dagitoy ket naibasar laeng iti paliiw tayo kadagiti mapaspasamak ta pudno nga adda ti kakasta. Dida payen maki-exchange gift ta amangan no basbassit to ti balor ti maawatna wenno napimpintas ti intedna ngem ti naawatna. Idi dakami ti ub-ubbing, unay a ragsakmi a makisinnukat iti regalo… excitedka pa a manglukat, ngem awan dayta agsakit ti nakemna no napimpintas ti inregalona ngem tay naawat. Ita, kadagiti agtutubo, adda ngata kasta pay. Awan met ngatan ta adda metten maituding a balor ti regalo, ken adda payen tay tallo a request ti mabunot, kumporme kadagiti tallo, wow, good idea dayta Kayong Angkuan. Mapatgan ti kiddaw tay maregaluan ket seguro a dinto agsakit ti nakemna, di ngamin, Kakayong.
Opssss, kakayong, naimasantayo manen ti nagsasarita ket neh amangan no kita-kitaennak manen ni editor. Ala kasta, agingga iti sumaruno manen nga intay panagiinnistoria, babayooo…tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest