Pebrero, bulan dagiti puso, owww!

Feb 5, 2018

Naimbag nga oras yo amin kailian ken kaarruba, adtoy manen ti nanumo a pagayamyo nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Sapay la koma ta pia ken nakaradkad latta ti adda kadakayo a sangbayan manen daytoy kolum tayo ket makaipaay kami manen iti ray-aw ken impormasion kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Saan koma ngarud a dagensen iti barukong ti intay pasaren, Kakayongmi ida.

Ala, sapay la koma ngarud ta umisem kayo man iti daytoy inkam ipadigo ita…

Iti maysa a domingo, agsarsarita ti sakristan ken ti padi kalpasan ti mesa, kuna ti sakristan—

Sakristan: Father, ikompisarko koma ti nagbasolak.

Padi: Ania kadi dayta anak?

Sakristan: Nasulisogak a nagsirip, Father. Nakitak ngamin ti kaarrubami a balasang a mapan agdigos iti banyoda…

Padi: Ituloymo, anak.

Sakristan: Idi aguksob koman, isu met a nagiddep ti silaw, awan koriente.

Padi: Annak ti sinalbag dagita a mangmangted korienten!

Ala kakayong, patalastas laeng dayta tapno umisem wenno agrungiit kayo met bassit, no makaisem kayo, ah. Tay kunada ngarud, napapaut kanu ti biag tay managkatawa wenno managisem ngem tay nakamisuot a kanayon.

Ala, panawan tayo man la da Apo Padi ken sakristanen, amangan no sadino pay ti turongenna. Ammoyo kadi ti istorya ti Valentines day a kunada? Ala, bay-anyo ta agsukisok tayo ta ibinglay min to kadakayo no apay a maselebraran dayta makuna nga aldaw wenno bulan ti puso. Ket, dakayo, ania met ti makunayo? Asino ti makaammo?

Ket sika Atong, adda nabirukamon a kabalintinam a kunada? Ngem—ammok nga awan essem mo ti kasta ania ta sabali ti kursonadam, tay numero ti hueteng a tayaam weno anunsio nga inka kalagem…ala, madamdamanto.

Sublian tay man ti topiko tayo itay maipapan iti bulan dagiti puso… no kuna a daytoy a bulan ket bulan dagiti puso a kayatna a sawen agi-innayat tayo, apay ngarud nga adu latta ti agaapa? Adu ti agsisina nga agayan-ayat ken agassawa pay ketdi, koma saan laeng a bulan ti Pebrero ngem ketdi inaldaw nga adda ti ayat iti kaunggan tayo. Kasta koma. Kas met laeng ti naglabas a Paskua a kunada, ti Paskua ket ayat ti kaipapananna, daytoy ngaruden bulan ti Pebrero? No kunada nga aldaw dagiti puso a kayatna a sawen, innayat met laeng ti kaipapananna.

Koma, aldaw man dagiti puso, paskua man, koma inaldaw nga agari ti innayat ta dayta ti pagayatan ti Dios. Awan aggiginnura, awan agpipinnasakit…pakawanem dagiti nakabasol kenka tapno mapakawanka met. Ngem, apay adda met dagitay makita nga aginaldaw a sumsumrek wenno mapmapan iti kapilia wenno simbaan, adda pay diay yawisda no maminsan a bible study kanu idiay balayda ngem ti dakesna, dina met mapakawan tay kaarrubana? Kasta kadi ti makuna a mannakimesa wenno mangibagbaga a daytoy ket Kristiano? Ayan ti anag innayat nangruna no paskua kas kada bulan ti Pebrero a bulan dagiti puso? Adu dagiti biktima ti manangallilaw nga ayat, adu dagiti maiwawa a kararua ta kalpasan a magun-od da ti kalkalikagumanda iti maysa a babai, agpukawdan a kasla asuk? Sus maria kusina, pakayangem este pakawanem ida ta dida ammo ti ar-armaidenda. Isu a ti maibalakad mi, saankayo a basta agtalek ken dikay pay isuko ti bandera agingga iti dikay makapagkasar, klaro? Intiende!

Adda pay daydiay mapalpaliiwmi kakayong. Ammom a mannakimesada a pamilia. Awan Domingo a dida makimesa, ngem mangmangngeg met ngarud ti laawda a dandani rinabii, agaapada nangruna dagiti agassawa. Kasanu ngarud a patiem ita a Kristianoda wenno adda Dios da?

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak. Isu a baliwantay to manen, a, kasta pay pare Jun, Editor Thom, nangruna ken Ading Melanie a nakaan-anus a mangur-uray iti kulom tayo, ania adda kabalintinomon Ading Pintas? Agkakape tayo man no maminsan dita opisina, mailiwak met a maki-innistorya kadakayo… Kasta pay, babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest