19-ANYOS A MANNALON, PIMMUSAY KALPASAN A TINAGTAGBAT TI KADWANA IDIAY BUGUIAS, BENGUET

BUGUIAS, BENGUET

Pimmusay ti 19-anyos a mannalon kalpasan a tinagtagbat ti katrabahoanna idiay Amdodon, Bangao, Buguias, Benguet idi parbangon ti Pebrero 6, 2024. Ti biktima ket ni Santos Bandas, 19-anyos, taga-Bakun, Benguet bayat a ti suspek ket ni Dennis Bayoya, 22-anyos, taga-Solano, Nueva Vizcaya. Agpada dagitoy a makipurpurdiya ken
masupsuplayan idiay Buguias. Iti interview ti Bombo Radyo, kinuna ni PCapt. Gilbert Anselmo, dadaulo ti Buguias
Municipal Police Station, pasado alas tres ti parbangon idi Pebrero sais ket nakaawatda ti awag manipud iti concerned citizen seknan iti insidente ti panagtagbat.

Dagus met a nagresponde dagitoy iti nakapasamakan ti insidente ken ditoy a nadanunanda ti dara-dara a bagi ti biktima. Maibasar iti imbestigasyon, napan naginom iti arak ti biktima ken ti suspek idiay Abatan, Buguias kalpasan ti panagpurdiya dagitoy. Nupay kasta, naadaan dagitoy ti argumento wenno saan a panagkinnaawatan agingga iti panagawid dagitoy. Idi nakasangpet dagiti dua iti kampoda idiay Amdodon, Bangao, Buguias ket saan a napupuotan ti suspek a tinagbatna ti kadwana.

Nagsagrap ti biktima ti dunor iti kannigid a paset ti rupana a nangitunda iti dagus nga ipupusayna. Natiliw ti suspek ken sumango daytoy ti kaso a homicide. Manamnama a maiturnover daytoy iti Buguias District Jail inton bigat.
Kabayatanna, impeksa met ni PCapt. Anselmo a maibilang daytoy kas isolated case gapu ta natalna ti munisipyo ti
Buguias ken ita laeng a napasamak ti nasao a krimen.

Cara Sacyaten/Bombo Radyo Baguio

Amianan Balita Ngayon