Adda met la ngata naibati na a pagimbagan ti ASEAN Summit

Apr 29, 2017

Yahooo, yahoooo! Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian… kumusta metten kadagiti batug yo a langit. Ania ngay ti pagimbagan tayo dita, sapay la koma ta napia kayo amin nga awan malabsan. No dakami met ti kas yo damagen okey kami laeng ditoy, ti laeng parikut ket dandani minalem nga agtodo ket saan pay met laeng a makuna a panagtotodo ta bulan pay laeng ti kalgaw. Ngem bunga daytoyen ti global warming ket agbanag ti panagbaliw ti klima wenno climate change a kunada. Dakkelen ti nagbalbaliwan nga agpayso ti panawen kailian ngem kadatayo a tattao awan pay lat nagbalbaliwanda. Adu latta pay ti rinuker ti utekna. Adu latta kadagiti nakatugaw nga opisyal ti antukab. Buaya a makuna kadagiti empliado kadagiti nagduduma pay nga ahensia ti gobierno. Sus maria santisima, bari-bari puwera an-annong a kuna ni Ama Seniong.

No koma ta iti panagbalbaliw ti panawen ket agbalbaliw metten dagiti rumbeng nga agbalbaliw ngem ti dakes na kailian, kasla nga awanen ti panagbalbaliw a makita kadagiti antukab nga adda iti turay ken adda takemna iti gobierno. Maysa kadagiti kalkalikaguman ti Presidente ket naan-anay a panagbalbaliw kasta met kadagiti ahensia ti gobierno ngem kangrunaan ti amin, mangrugi koma ti panagbalbaliw iti bagbagi tayo. Isu nga awan itan dagiti kundi sulpada kadagiti opisina ti gobierno ta no adda agreklamo, sus todas ni laing saanen nga agpangngadua ti panakakusayna iti puesto. Isu a kuwidaw kayo kailian a mangop-opisina kadagiti government agencies ken offices. Saanen a mabalin ita dagiti pumanaw lattan iti opisinada ket mapanda agukay-ukay, hahaha, adda aya kasta, Kayong Angkuan…unay met ta mapan agukay-ukayen bayat ti office hour. Kasta met dagita kundi sango iti computerda ngem gayam madama ti facebook wenno aggi-games da. Sus ina aya, unay met ti kastan.

Nalpasen ti makuna nga ASEAN Summit 2017 ket ditoy pay Pilipinas ti venue. Kunada a maipapan iti pannakapapigsa ti ekonomia dagiti sakupen daytoy wenno asosasyon dagiti pagilian iti abagatan a daya wenno Southeast Asia. Iti met biang ti Pilipinas ket isu ti parikut maipapan kadagiti isla iti South China Sea a kunada a no sadino ket pagi-innagawan dagiti adu a pagilian. Ngem no panunoten, sakupen ti Pilipinas ti kaaduan nga isla ngem saan nga ipalubos ti Tsina.

Ti pakadanagan tayo, Kayong Angkuan ket isu ti mabalin a mapasamak a ginnubat no bilang ta saan a masolbar daytoy a conflict a kunada. Pudno a no panunoten ken aklonen tayo koma a ditay kabaelan a kalabanen ti Tsina. Ngem adda met ketdi dagiti dadakkel a pagilian a naayat a tumulong iti Pilipinas no kas pagarigan ngem, sus Kayong Angkuan, adda met la ngata naibati a pagsayaatan ti Pilipinas iti naangay nga ASEAN Summit, Kayong Angkuan, ikit Juana? Ala, mangnamnama tayo nga adda ta no awan, sus maria kusina, awan latta ngaruden pagbaliwan ti biag ni Juan dela Cruz a kunada, isu la nga isu!
Alla, naimasanta manen ti naginnistorya, kayong, mapanak pay ta ne narigaten amangan no ag-HB manen ni Sofing ket umaynakto man suroten iti binalsig. Narigat ti madungiran ti lulonanna abusta nagpasugnoden dagiti nabatbati a buok ta ag-split ends payen, hahaha…. Kasta pay, babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest