AGTUTUBO TI PANGASINAN NAPILI PARA ANTI-ILLEGAL DRUG DRIVE

MALASIQUI, Pangasinan

Dagiti grupo ti agtutubo ti Pangasinan, indauluan ti Sangguniang Kabataan (SK) Provincial Federation ken ti Pangasinan Youth Development Council (PYDC), ket napili a tumulong iti gobierno iti pannakidangadang daytoy
kontra kadagiti ilegal a droga. Iti maysa nga interbiu idi Martes, imbaga ni Angelo Tejoso, opisial ti PYDC,
rinugianda iti panangpabileg kadagiti agtutubo, nangruna dagiti lider, babaen kadagiti dialogo tapno maipabigbig iti
akemda iti kampania kontra kadagiti ilegal a droga.

“Bago sugpuin ang problema ay inempower muna ang mga kabataan sa mga dialogue kasi hindi sila aware na kasama sila sa Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC). Ang unang ginagawa ng PYDC at SK Federation ay iinform ang mga kabataan na included po tayo sa mga council sa mga barangay para sugpuin ang mga drug cases,” kinunana iti pagsasao a Tagalog Imbaga ni Tejoso a malaksid ti pannakipaset kadagiti aktibidad ti isport, mabalin met nga agboluntario dagiti agtutubo para iti anti-drug campaign ti gobierno.

“Pangngaasiyo a lagipenyo nga adda met dagiti grupo ti agtutubo a maseknan iti pagimbaganyo ken mabalin tayo ti agpatulong iti gobierno ken kangrunaan iti amin manipud iti Dios. Agsublika iti Dios no naiwawakan ken Isu ti mangiwanwan kenka,” kinunana. Imbagana nga iti PYDC ken ti Pangasinan SK Federation ket naikumitda a pagkaykaysaen dagiti programa ken proyektoda iti anti-drug campaign naibatay kadagiti naibinglay a report ti nadumaduma a maseknan a nakipaset iti programa a Buhay Ingatan, Droga’y Ayawan (BIDA) ti probinsia idi Mayo
4.

Kas paset ti programa, maysa a fun-run a nakiramanan iti nasurok 5,000 a Pangasinenses – naaramid tapno itandudo iti masya a nasalun-at nga estilo ti panagbiag kadagiti agtutubo ken allukoyen ti nasalun-at a pannakibiang kadakuada. Malaksid ti pagsasaritaan dagiti epekto ti ilegal a droga iti bagi, dinakamat met ni Interior Local
Government Secretary Benjamin Abalos iti pagsasaona bayat ti aktibidad dagiti nadumaduma nga anti-illegal drug programs ti gobierno.

Dinakamatna met iti kinapateg ti panangiwanwan manipud kadagiti nagannak wenno agayaywan, ti academia, ken ti komunidad iti gubat kontra kadagiti ilegal a droga. “Habang hinuhuli ang mga nagsusupply, ang mga gumagamit ay proteksyunan at magkaroon ng programa para sa mga kabataan para huwag silang gumamit. Kaya ‘yon ang ginagawa naming ngayon minimeeting lahat ng mga magulang, SK, eskwelahan, para magkaroon sila program na iiwas ang mga bata sa droga,” kinunana.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon