Ama

Tatlong letrang salita na malaki ang responsibilidad at papel sa sangkatauhan. Siya ang itinuturing mula pa sa unang panahon na haligi at pundasyon ng pinakamaliit na sangay ng isang lipunan – ang pamilya. Walang itinatakdang edad ang pagiging ama at wala ring tinitiyak na oras at panahon ng kung hanggang kailan titigil ang tungkuling maging ama.Tatlong letrang salita na malaki ang responsibilidad at papel sa sangkatauhan. Siya ang itinuturing mula pa sa unang panahon na haligi at pundasyon ng pinakamaliit na sangay ng isang lipunan – ang pamilya. Walang itinatakdang edad ang pagiging ama at wala ring tinitiyak na oras at panahon ng kung hanggang kailan titigil ang tungkuling maging ama.
Maaaring tatlong henerasyon ang pagiging ama, kabataang ama, kalagitnaang ama at katandaang ama. Sa bawat yugto ng bawat henerasyong ito ay kani-kaniyang pagganap, pagsubok, paghihirap, sakripisyo, dalamhati, kaligayahan at tagumpay ang naranasan at mararanasan ng isang ama. Ang ilan ay masuwerteng danasin ang tatlong henerasyon at ang ilan naman ay di man lang natapos ang unang henerasyon ng pagiging ama sa iba’t ibang kadahilanan.
Naging bantayog na ng kapangyarihan, kabayanihan at pamumuno ang isang ama subalit sa paglipas ng panahon ay kinilala na rin ang kakayahan ng kababaihan ngunit hindi pa rin nawala ang respeto sa kanila bilang haligi ng tahanan.
Upang itaguyod ang kani-kanilang pamilya at maging responsable at kapaki-pakinabang na mamamayan ng lipunan ay iba’t ibang trabaho o pagsisikap ang ginagagawa ng mga ama. May mga matataas na tungkulin at estado sa buhay at katumbas nito ang malaking kita, may katamtaman din ang kita ngunit sapat na at may mga amang hirap pagdugtungin ang kinikita sa isang araw. At sa bawat araw ng pagganap nila sa trabaho ay karamihan sa mga ama ay nabibingit pa sa disgrasya at kung minsan pati buhay ay naisasakripisyo. Lahat ng ito ay ginagawa ng isang ama maitawid lang at maitaguyod ang pamilya at maka-ambag sa pag-unlad ng pamayanan.
Kaya sa bawat ikatlong linggo ng Hunyo ay ating binibigyang pugay ang lahat ng ama sa kanilang di-matawarang sakripisyo at mahalagang papel hindi lamang sa kani-kanilang pamilya kundi sa kabuuang lipunan gaano man ito kalaki o kapayak, ang isang araw na pagkilala sa kanila ay dapat lamang dahil ang paggalang ng mga anak sa kanila ay may pangakong pagpapala mula sa Panginoong Diyos.
Kaya habang buhay pa ang ating ama ay ipadama natin ang paggalang at pagmamahal sa kanila. Happy Father’s Day! PMCJr.

Amianan Balita Ngayon