Ang Kautusan ng Diyos

Mag-ukol kayo sa Panginoon, O mga anak ng makapangyarihan, mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan; sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig; ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog, ang Panginoon, nasa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan, ang tinig ng tinig ng PANGINOON ay puspos ng kadakilaan.

MGA AWIT 29:1-4

Amianan Balita Ngayon