Ang Manggagawa ng Diyos

Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit nang wasto sa salita ng katotohanan. Subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito’y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena. Kasama sa mga ito sina Himeneo at si Fileto, na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito: ” Kilala ng Panginoon ang mga kanya,” at, ” Lumayo sa kalikuan ang bawat tumawag sa pangalan ng Panginoon.”

II KAY TIMOTEO 2:15-19

Amianan Balita Ngayon