ANG NAKARAAN AY LUMISAN NG LUBOSAN

[The past is gone forever]

Sa pamamagitan nang malungkot na pag-iisipisip sa nakaraan at sa mga trahidya nito , ang sinoman ang naglalantad ng isang anyo ng pagka-baliw – isang uri ng sakit na nagwawasak sa kapasiyahan na mabuhay sa pangkasalukuyang sandali , yaong mayroong matatag na layunin ay nagtalaksan ng patapon at kinalimutan ang mga pangyayari ng nakaraan , na hindi na kailanman makakakita ng liwanag sapagkat ito ay umuukopa ng madilim na lugar sa kaibuturan ng isipan , ang mga kuwento ng nakaraan ay tinutuldukan , ang kalungkutan ay ay hindi makapagpapanumbalik sa mga ito ,ang kapanglawan ay hindi makakagawa sa mga bagay na maging wasto , ang kalumbayan ay hindi kailanman makapag papanumbalik sa nakaraan sa buhay ( na ito ) ito’y sa dahilang ang nakaraan ay hindi na nananatili pa .

Huwag mabuhay sa masamang panaginip ng unang panahon o sa ilalim ng anino ng iyong nalagpasan , iligtas mo ang iyong sareli sa tila multong pagpapakita ng nakarann , napag-aakala mo ba na maibabalik mo ang araw sa kanyang lugar ng pagsikat , at ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina , o ang mga luha sa mata ? Sa patuloy na pamumuhay sa nakaraan at sa pangyayari nito , iyong inilagay ang iyong sareli sa pinaka nakatatakot at kalunos-lunos ng kalagayan ng isipan Ang labis na pagbabasa sa nakaraan ay isang pagaaksaya sa pangkasalukuyan , ni-wika ni allah ang mga ito{ sila ang mga tao ( pamayanan ) na nagsipanaw na}

Qur’an 2;134

Ang nakaraang araw ay lumisan at natapos na , at ikaw ay walang mapapakinabangan sa pag-gawa ng isang awtopsiya sa mga ito , sa pamamagitan ng pagbalik – muli sa gulong kasaysayan . Ang tao na nabubuhay sa nakaraan ay katulad ng isa na nagtatangka na makita ang kusot sa sinauna , nakahiratihan nang sabihin , ” huwag mong alisin
ang patay sa kanilang libingan” Ang ating trahidya ay yaong tayo ay walang kakayahan na pakitunguhan ang nakaraan :na nagpapabaya sa ating magagandang kastilyo, tayo ay nanganganis sa mga guhong gusali , kung ang bawat tao at bawat jinn ay magsasanib upang ibalik ang nakaraan sila ay katiyakan na mabibigo , ang lahat ng nasa kalupaan ay nagmamartsa nang pasulong , na naghahanda sa bagong klima , at marapat mo rin gawin . Abangan muli ang susunod na yugto …

Amianan Balita Ngayon