ASEAN Summit wenno Asyong Sa Met!

Nov 18, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Sapay la koma ta pia ken karadkad latta ti adda kadakayo a sangbayan manen daytoy kolum tayo ket makaipaay kami manen iti ray-aw ken impormasion kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Ngem koma ket uray kasanu kina-busy ken kinarigat ti panagbiag kadagiti pada a mangur-kuranges a kunada, ditay latta liplipatan wenno liwayan ti agyaman iti Dios a mannakabalin amin kadagiti paraburna kadatayo. Kunada ngarud, bilangen tayo dagiti parabor ti Apo kadatayo saan ketdi a dagiti parikut a sumangbay wenno pannakapaay tayo.

Daytoy man pay kayong ta adda istoryaek kenka tapno agkatawa kay met bassit.

Iti panagsarsarita dagiti agassawa a Sianong ken Sianang a nalabsantayo, kastoy man ti intay natimud kadakuada…

Sianong: Sorry, Baket… pakawanennak koma, nagbasolak kenka.
Sianang: Ania ti basolmo Sianong lakay… ibagam ta maawatanka.
Sianong: Naki-innayatak ken kumadrem, binayadak iti lima gasut a pesos.
Sianang: [makaunget] Laglag a laklakayan…
Sianong: Ha, kua…please metten, a. Sorry, pakawanenakon.
Sianang: No dika ket langgong, ah…apay a nagbayadka…inka sublien tay imbayadmo.
Sianong: Ania, kua…bay-amon ah. Lima gasut met laeng.
Sianang: Langgongka ketdi a napeklan, nagkuna nga agbayadka ket iliblibrek ni Kumparem!
Sianong: [mulagat] Ania…!

Wahaaa, hahahaha, patalastas laeng met Kayong Angkuan ta bareng makakatawa ka met, ken istoryaem to no agiinum kayo.

ASEAN Summit, kas mabasa kadagiti news paper, mangngeg kadagiti damdamag iti radio ken mabuya iti TV news. Adu dagiti natalantan, adda met dagiti negatibo ken positibo a nakuna dagiti nagduduma a lider a timmabuno. Adda ka dita a nagkari ti presidente ti Amerika iti 2M US dolyares sa daydiay wenno pesos, sus matikawak no kasta kadadakkel ti gatad ti kuarta ti mapagsasaritaan ta alergy-kak, para kanu daytoy iti rehabilitasyon ti Marawi City. Ngem ti makunami, ASEAN Summit ngata a pakairanudan wenno Asyong Sa Met, hahaha, kaloka ania Kayong. Kas intay nabuya iti TV news, nagkari ti presidente ti America iti tulong para iti Marawi. Kas met laeng iti China, nagkari iti tulong para iti pannakaaramid ti dua a rangtay iti nasao met laeng a siudad a no sadino ket nakapasamakan ti agarup lima bulan a ranget iti nagbaetan dagiti rebelde a nangsakup iti siudad ngem naparmek met laeng ida ti armada ti pagilian.

Ania kadi ti makunayo iti daytoy Kayong, no bilang awaten ni Presidente Digong dagitoy a tulong. No dakami, awatenna man, agpada laeng dayta. Agpada a nasayaat ta para kadagiti kakabsat idiay a lugar. Basta maaramat la ketdi para iti pagsayaatanda saan ket a mapan man laengen iti dadakkel a bulsa dagiti —hay naku Kayong, makabasolta manen. Ta no malagipko, nagdakkel ti donasyon idi a naawat ti pagilian idi nadalapus ti napigsa a bagio ti Tacloban City. Daytoy ket para iti rehabilitasyon ti siudad ken pannakaipaay iti pagtaengan dagiti kakabsat idiay ngem—ayanna ngay. Isu a no donasyon kunada, agarigengen toy riknakon. Isu a kunak, nasayaat laeng no matungpal amin ken agbanag a nasayaat ti resulta ti ASEAN Summit saan ketdi nga Asyong Sa Met, hahahaha…naalam, Kayong?

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak, isu a baliwantayto manen, a. Opsss, aglisika man met iti pagnaak sika Atong. Addaka manen a kunak, pasalsali ka a kanayon. Ania manen ti masapulmo aya? Makalag a numero? Ala man laengen…sige, kalagem man tay presidente a puraw, hahahaah, ta balatuannakto no mangabakka. Apowww, dakesen…ni Sofing dayta sumungaden nga adda awitna a tampong. Insurotnansa metten ti gamigamko, dakesen. Pagtalawendak sa metten pare Jun. Babayooo, tsuptsup muahmuahhh.

RELATED POSTS

MERGING THE BARANGAYS

The renewed effort to consolidate and merge the 128 Barangays in the City of Baguio is once again at the forefront in a lot of peoples...

PILIPINAS… NASA TAMANG DIRESIYON!!!

Base sa isinagawang survey ng OCTA nitong 4th quarter ng 2022….85% ng mga Pilipino ang kumbinsidong nasa tamang direksiyon ang ating bansa...

SINGLE MALTREATED

The closing of a city led festival ended in a sour note because of a crass sponsor who thought it fit to deny artists of a drink. The...

PASKO SA BAGUIO

MUKHANG kakaiba ang mga naihandang mga programa sa selebrasyon ng Kapaskuhan sa Baguio. Mas masigla, Mas masaya, at mas nasa puso at diwa...

LATEST NEWS

BAGUIO TOURIST ARRIVAL UMABOT SA 1.2 MILLION NGAYONG TAON

LUNGSOD NG BAGUIO – Tinatayang umabot na sa 1.2 milyong o’ 150,000 kada-buwan ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Summer Capital mula noong Marso hanggang buwan ng Nobyembre ngayon taon. Iniulat ni Supervising City Tourism Officer Engr Aloysius Mapalo, na ang...

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two year’s due to the COVID-19 Disease. Mayor Benjamin B. Magalong led the Switching of the Christmas Tree with Congressman Mark Go,...

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

Philippine Airline company gears up to reopen its regular flight from Baguio City to Cebu on December 16, 2022 . Starting with Four Flight per Week, the pioneer PAL service links the City of Pines with the commercial heart of Visayas Region for the first time. In...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa manhunt operation ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinaniniwalaang nagtatago sa iba’t ibang barangay sa lungsod...

BAGUIO OPENS YULITIDE WITH MAMMOTH CROWDS

BAGUIO CITY - Crowds gathered in a post pandemic show of lights and sound which officially opened the Yuletide in the City of Pines. Hundreds lined the city’s main thoroughfares Thursday evening to witness the symbolic lighting of the city Christmas tree which kicked...

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest