Basura Nyo, Ayusin Nyo…!

Jan 13, 2020

Naimbag nga agsapa,aldaw,malem wennoo rabii kadakayo amin kabarangayan, kakayong, gagayyem ken saan nga amammo.. wahahahahaa..Suimangbay manen kadagiti nadayaw a mstmataa yo toy kolum tayo ket sapay la koma ta naikkaten dagiti sangkap kadagiti mulagat yo..hahaa…kumusta kayo metten Kakayong..!

Ayna..dakes sa metten ti lubong, KpayongAngkuan…kasano ngay dagiti awan pay asawana wenno di pay nangasawa..umaysa metten ti maikatlo a gubat sangalubong…gumil-ayab sa manen ti Gulf war iti nagbaetan ti Amerika ken Iran..Wen Kayong..dayta ti pagbutbutngan ti kaaduan…gumil-ayab sa met ti gubat iti natgbaetan ti dua a nasionb..ti rigatna adu ti mairamraman nangruna no rumamanto metten dagiti kaaliado ti tunggal benneg..dakesen.

Nangrugi daytoy iti pannakatay ti maysa a ngato nga opisyal ti Iran…bumales dagiti taga Iran…segun iti damag, adda payen pinatayab a missiles ti Iran idiay Iraq a no sadino ket nakabase dagiti soldado nga Amerikano…adu a ramit panggubat ti impatulod ti Ameika idiay agraman soldadona..adda payen dagiti barko a panggubat ti naipaunen idiay Persian Gulf nga asideg ti Iran..Ania ti mapasamak no bumtak ti gubat iti agbetan dgiti dua a makuna a nabileg a pagilian?

Ti dakesna, maapektaran tayo latta ta amangan no maaddaanto iti worldwide economy crisis..saan kadi? Dayta ti pagtbutbutngan tikaaduan..malaksid nga adda posibilidad nga agaramat ti Iran iti Nuclear weapon daytoy sus maria kusina.kasanu ngatan, Kayong Angkuan..ti pagdanagak ket ni Kasinsin Ansing.balasang pay laeng nga agpapan ita..ania ngayen…saannan a mapadasan ti biag ti adda asawana a piman…sus rabak ko laeng met Kayong.

Ala ket ti intay makuna..agkartarag tayo ta saan koma a bumtak ti gubat iti nagbaetan dagitoy a dua a nasyon ta di ket isu metten ti gumil-ayaban ti maiatlo a gubat sangalubong a no sadino ket isu kanun ti kanibusanan ti lubong no mapasamak dayta..yad-adayom, Apo.

Iti kallabes, Kayong…nagbalin a topiko tayo ti kaadu’t basura iti siudad tayo Baguio kalpasan ti nagsaruno a holidays..ti paskua ken baru a tawen..ditoy met a nagraragup ti nagadu a lugan a no sadino ti nangipaay iti nakaro a traffic…no adu’t lugan.natural, kumaro ti asuk..agbalin a poluuted ti angina nga intay lang-aben nga isu met ti mangipaay iti sakit nangruna iti respiratory system tayo..ania ti aramiden tayo..ania ti maitulog tayo nga umili?

Kas iti intay napailiiw ke maim-imatagan Kayong..talaga nga aanen dagiti sigud a puon ti Pine tree kadagiti bantay nangruna iti mismoa masakupan ti siudad..adu ti nagtubo ngem pasig a babbalay wenno pasdek negosio..isu nga awanen ti mang-abrasorb iti carbon nga ipugso dagiti tambotso ti lugan.

Nupay kasta addfa sumagmamanu a paset ti siudad ti makuna a procted forest wenno watershed. Ngem ti rigatnam, adda maysa a watershed a pinadas a serken daiti makuna nga skuaters…ania la ketdin aya ti tao…no watershed nga isu ti mangted kadatayo iti danum nga inumen ken ania pay dita…saanyo koma metten a garawen, apalalu kayo met a kunada.

Ala, Kakayong…kasta pay ta ne…naimasan tayo manen..amangan no sabatennak manen iti binalsig ni Sofing…babayoooo…tsuptsup muahmuahh

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest