Basura Nyo, Ayusin Nyo…!

Jan 6, 2020

Naimbag nga agsapa, aldaw, malem wennoo rabii kadakayo amin kabarangayan, kakayong, gagayyem ken saan nga amammo.. wahahahahaa..Suimangbay manen kadagiti nadayaw a mstmataa yo toy kolum tayo ket sapay la koma ta naikkaten dagiti sangkap kadagiti mulagat yo..hahaa…kumusta kayo metten Kakayong..!

Kayong Angkuan, nakadanunka Kadin ditoy Baguio nga immay nakipaskua ken naki-baro a tawen? Iti nasurok a 40 yrs kon ditoy makunkuna summer capital of the Philippines, adu metten nga isyu tunggal madanun ti makuna a holiday seasons ken dadduma pay a holidays ket kangrunaan ti isyu ti basura..wen, kailian..idi a panawen, ta bassit pay laeng dagiti nagdadakkel a pasdek ken bassit pay laeng ti tao ditoy Baguio, mariknam ti lamiis a kumutukot wenno tumulang tungal madanun ti makuna a ‘BER” month nupay uray regular a bulbulan, marikna ti kinalamiisna gapu ta napuskol pay laeng dagiti pine tres wenno kayo a saleng…malagipko pay a tay nakabotelya a danum nga ikabilmo iti rabaw ti lamisaan, iti kabigatanna, kasla kagapgapu na iti pregider..saan pay met a kastoy kaadu dagiti pasdek…saan pay a kastoy kaadu dagiti babbalay…no maipapan met iti basura…saan a kastoy kaadu no Holiday seasons..

Malagip tayo idi panawen daydi Mayor Luis Lardizabal, 70’s a nadalus latta kadagiti parke kangrunaan la ngaruden idi nagmayor ni Mayor Mauricio Domogan , naala ti siudad ti Baguio ti Hall of Famer kas cleanest and greenest Urbanized City iti sibubukel a Pilipinas…malagip tayo pay a nabirngasan idi ni ex-mayor Domogan iti the janitor mayor no saan tayo a nakabawan hahaha gapu ta no adda makitana a bungon ti kendi no magmagna.pidutenna agasem that..

Ita, gapu iti adu a reklamo ken nakaluksaw gapu iti nagadu a nagkaiwara a basura…kaaduan a nagibasura ket dagiti turista..pakaibilangan met laeng a mismo dagiti agindeg ditoy siudad…adu met dagiti nagkuna nga awan met basuraan? Ania ba talaga ti gapuna…nakurang kadi dagiti makuna a park attendant a mangkita kadagiti turista wenno park goers?

Gapu kadagitoy a nakitada a napukaw ti desiplina dagiti sangaili ken agindeg iti siudad ti awan desiplinana..saan laeng met a dagiti sangaili ditoy siudad ta adda met dagiti natiliwanda a taga ditoy ti nagibasbasura..

Ti laeng makunami, kakayong..kaarruba..BASURA NIYO AYUSIN niyo..koma, kailian..agbalin tayo koma a responsible iti panangsaluad tayo iti nakaparsuaan…ti nakaparsuaan a sagut kadatayo ti Apo a Mannakabalin Amin..daytoy ket sagut na kadatayo ..rumbeng ngarud a saluadan tayo ta datayo met laeng ti apektado ken agsagrap iti madi nga itdenna no ditay saluadan….asino aya ti makaangot iti madi nga angot ti nabungsot?

Sabagay no pimmanawen dagiti nagibasura, saandan a maangot pay ti naangot nga inwarada..ngem koma, makuna a vigilante tayo iti mapaspasamak iti aglawlaw tayo…mabalin tayo met ida a kasarita a nasayaat..a bawal wenno saanda a basta agibasura..sana kadi kailian?

Kakayong ken barangayan Ala, Kakayong…kasta pay ta ne…naimasan tayo manen..amangan no sabatennak manen iti binalsig ni Sofing……babayoooo…tsuptsup muahmuahh…

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest