Dayta ah ti kalsada, sungkaan!

Aug 27, 2017

Hellooo, hellooo. Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabsan kailian. Bayat a masursurat daytoy a kolum tayo, nakabayog ti signal #2 iti siudad ti Baguio ngem nupay kasta, pagyamananmi ta kalmado pay laeng ti aglawlaw ngem mapattapatta a dumteng iti parbangon ti Sabado. Ngem, ala sapay la koma iti Apo ta di unay napigsa ken awan ti maipatli manen a biag ken awan ti adu a madadael a sanikua. No panagbabagyo, adu ti madanagan ditoy ayanmi a batug ti langit ta adu ti nagbalay iti bakras ti bantay nga uray ammoda met a delikado.

Wen, kailian, no ditoy ayanmi basta adda pangitugkelan iti adigi a kunada, mabalin a pagbalayanen. Doming mabalin amin a kunada. Isu a no adda ti landslide, agamak da met laeng. Amkenda nga agkurosokos ti bantay kas ti napasamak iti halos maysa a barangay a nargaay ket ginasut ti nagbalin a biktima a no sadino ket nagaburanda iti pitak. Nakaam-amak a panunoten dagitoy no dumteng ti kastoy a tiempo Kayong Angkuan. Ngem kas nakunak, adu latta ti agbalay, ta kasanu met ngamin, uray kalapaw laeng basta malibre iti abang a kunada ken kabukbukodam a balay.

Kas nakunatayo iti napalabas nga isyu tayo, manu a turog laengen Ber month-en. Malanglang-aben ti ayamuom ti paskua. Ket segurado, agsasallupang manen iti tangatang nga ipatokar dagit radio station dagiti kanta a pam-paskua. Ngem, kasanu ngay daytoy Kayong, umayen ti Ber Month ngem adda pay la bagyona. Manu pay ti sumrek iti dayta, adda tayo pay laeng it litra “j”…amangan no paskuanto manen ket adda bagyona. Daytan ti adatna ita. Nagbaliw a talagan ti taray ti panawen. Idi, no dumtengen ti kastoy a bulan manmanun dagitay sumangbay a bagyo. Ngem ita ket kasla mangrugrugi tayo pay laeng.

Malagipko man gayam Kayong Angkuan. Damagek man no kumusta metten dagiti project dita away yo. Adda kadi dagiti maaramid a kamino real nga kalsada? Ta ditoy ayanmi a batug, makapa-siodot a di maawatan ti kasasaad dagiti sigud a sementado ken mabalin pay a kalsada. Agasem inaramid da a sungkaan. Palalu ti kontraktor toy pagpagnaanmi a kalsada nga agturong iti trabaho mi…ginusodgusod da iti pagabut, kasla sungkaan latta ti itsurana, ngem napaliiwmi, agmakabulanen ngem dida met la rugyanen. Awan anay ti aramidyo, asino aya ti akin-proyekto dayta? Asino a kontraktor? Ala, didapay la ibaga ta ibagak ken GC Construction ta isun mangaramid, segurado a pulido ti garaw wenno aramid da, saan a puted-puted. Ania ngay ti pigsa diay semento, awan met ngarud landok a pagsabatanda tapno saan nga agbettak ket aginnadayo diay silpo. Hay naku kayo! Ala metten, a, ibagayon no asino ti kontraktor. Wen gayam, asino kunam kayong ti GC Constructions? Gustilo Cayabcab! Hahahaa.

Ulitenmi, asino kadi ti kontraktor daytoy? Akin proyekto, national wenno city? Ngem segurado met ketdi a city ngem ti diak ammo no naggapuan ti pundo na daytoy? Ay Apo kayo aya no diyo pay la marugyan, dakamatekton no sadino a lugar ditoy siudad ti saleng dayta ibagbagak. Ngem daytoy a banda ket masarakan iti—ay, cut muna. Ta ne, over time ta manen. Agunget ni Apo Thom, hahaha.

Okey ngarud, agsisina tayon ta saantayo met a nagkakapet. Babayo, muahmuah tsuptsup, love you all.

RELATED POSTS

MERGING THE BARANGAYS

The renewed effort to consolidate and merge the 128 Barangays in the City of Baguio is once again at the forefront in a lot of peoples...

PILIPINAS… NASA TAMANG DIRESIYON!!!

Base sa isinagawang survey ng OCTA nitong 4th quarter ng 2022….85% ng mga Pilipino ang kumbinsidong nasa tamang direksiyon ang ating bansa...

SINGLE MALTREATED

The closing of a city led festival ended in a sour note because of a crass sponsor who thought it fit to deny artists of a drink. The...

PASKO SA BAGUIO

MUKHANG kakaiba ang mga naihandang mga programa sa selebrasyon ng Kapaskuhan sa Baguio. Mas masigla, Mas masaya, at mas nasa puso at diwa...

LATEST NEWS

BAGUIO TOURIST ARRIVAL UMABOT SA 1.2 MILLION NGAYONG TAON

LUNGSOD NG BAGUIO – Tinatayang umabot na sa 1.2 milyong o’ 150,000 kada-buwan ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Summer Capital mula noong Marso hanggang buwan ng Nobyembre ngayon taon. Iniulat ni Supervising City Tourism Officer Engr Aloysius Mapalo, na ang...

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two year’s due to the COVID-19 Disease. Mayor Benjamin B. Magalong led the Switching of the Christmas Tree with Congressman Mark Go,...

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

Philippine Airline company gears up to reopen its regular flight from Baguio City to Cebu on December 16, 2022 . Starting with Four Flight per Week, the pioneer PAL service links the City of Pines with the commercial heart of Visayas Region for the first time. In...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa manhunt operation ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinaniniwalaang nagtatago sa iba’t ibang barangay sa lungsod...

BAGUIO OPENS YULITIDE WITH MAMMOTH CROWDS

BAGUIO CITY - Crowds gathered in a post pandemic show of lights and sound which officially opened the Yuletide in the City of Pines. Hundreds lined the city’s main thoroughfares Thursday evening to witness the symbolic lighting of the city Christmas tree which kicked...

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest