DOLE nego-karts nagunggonaan iti 286 Ilocos ambulant vendors

SIUDAD TI BAGUIO – Nangibunong iti Department of Labor and Employment (DOLE) ti 286 units ti nego-kart wenno iti “Negosyo sa Kariton” iti rehion ti Ilocos manipud Enero1 agingga Diciembre 15 daytoy a tawen.
Iti maysa nga interbiu iti telepono idi Biernes, kinuna ni DOLE 1 (Ilocos) information officer Justin Paul Marbella nga 33 units iti naited kadagiti benepisario ti Ilocos Norte, walo a unit sadiay Ilocos Sur, 20 units idiay Western Pangasinan, ken 225 units sadiay Central Pangasinan.
Kinunana a dagiti negokart units ket aggatad iti PhP5.7 milion. Tunggal maysa a units ket aggatad iti PhP20,000. Kinuna ni Rialyn Bernabe, 38, maysa a balo ken maysa kadagiti benepisario manipud Pangasinan nga natulungan daytoy ti proyekyo a maitednan iti pakasapulan ti pamiliana.
“Hulog ng langit ang nego-kart sa akin upang mabuhay ko ang mga anak ko,” kunana, innayonna nga ubing pay laeng dagiti anakna ken nabiit pay a pimmusaw ti asawa na.
Aglaklako ni Bernabe iti street food, kas iti kikiam keb fishball, iti unitna. Iti nego-kart ket maysa a proyekto para kadagiti ambulant vendor kadagiti kangrunaan a siudad ti pagilian.
Tultlungan daytoy dagiti ambulant vendor a kumita dagiti pagbiaganda ken agtalinaed iti negosioda gapuna, agbalin a makatukad iti kitada kadagiti minimum wage earners.
Mangipaay iti proyekto kadagiti ambulant vendors iti serbisio wenno tulong a maingato, mapasayaat ken/wenno mapaadu dagiti produkto ken serbisioda ken mailako dagitoy iti ad-adu a gumatang wenno kustomer.
Karaman iti pannakagatang iti maysa a vending cart ken accessory livelihood tools, probision ti working capital para pananggun-od wenno produksion iti mabalin a mailako a tagilako wenno serbisio, di pay naproseso a ramen ken dadduma nga kapanunutan, panagsanay iti laing ti produksion, panagnegosio ken business management, ken business permit tapno makoperate iti naituding a luglugar.
(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon