Ginggined, Apo pakawanenna kami!

Feb 18, 2017

Yahooo, yahooo… kumusta kayon kailian mi ida nga awan labasna. Gagayyem ken saanmi a gagayyem, naimbag nga oras yo amin nga awan maidumduma ania man ti ar-aramidenyo ita nga oras kangrunaana kadagiti nakailad dita papag iti siruk ti logo wenno indian manggo nga agbasbasa iti isyu tayo ita iti Amianan Balita Ngayon… sapay la koma ta napia kayo amin ket adayo kayo iti sakit wenno aniaman a sagubanit ti bagi. Ta kuna ngarud tay gayyem tayo a professor… “Mang Gusting,” kunana, “annadam ta bagim ta awan kapatgan a gameng itoy a biag no saan a ti salun-at.” Ta uray no kasanut rigat ti biag no nakaradkad ka, abakem pay tay baknang ken aglaplapusanan ti sanikuana a naidalit met iti sakit.

Daytoy man pay ti tip nga innak ibaga Kayong Angkuan ken dakayo a sukimi ti ABN. Napagsasaritaan tayo met laengen ti salun-at, saanko nga ammo no mamati kayo iti daytoy nangruna ken Editor tayo a ni Thom…adda tay nabasa tayo a daan a magazine nga i Iluko. Maipapan daytoy iti banag a mangpapigsa iti resistensia…katawa, papigsaenna kano ti resistensia. Dayta man ti intay ibinglay kadakayo ta bareng no sumayaat ti rikna tayo. Ti kano panagkatawa iti uneg ti 20 a segundo, itdenna iti bagi ti isu met laeng a kaadu ti oksiheno a pangpaksiat iti stress a kas no koma agehersisioka iti uneg ti tallo minuto. Agasem ngay dayta, Kayong, ala, katawa ngaruden, haahahahhahaha. Kunana pay, no agkatawa ka, mapan iti utekmo dagiti kemikal a maawagan iti endorphins a mangkissay iti ut-ot wenno mangtellay iti marikriknam a nasakit iti bagim malaksid pay a pumigsa ti resistansiam iti sakit.

Agbuyaka ngarud kadagiti cartoons, TV shows a nakakatkatawa wenno agbasaka kadagiti makapakatawa wenno agbasaka kadagiti makapakatawa kenka. Nasayaat met no kainnestoriam dagiti gagayyemmo maipanggep kadagiti nakakatkatawa a banag tapno mayat ti rikna. Padasem ti mapan iti barbershop ni Ama Akong ta makitam, adu ti istorya pugpugot nga inka mangngegan. Ala, dayta pay laeng ti intay mai-share ita.

Iti napalabas, nadayyeg manen ti pampanunot ken rikna tayo nangruna kadagiti kailian ken kakabsat tayo nga adda idiay Surigao gapu ngarud iti napasamak a panagdayyeg wenno ginggined sadiay a no sadino ket nangibati iti tallo a natay no saan tayo a nagbiddut ken saanen a nanayonan. Adu ti nadadael a sanikua ket siempre, nagparikut manen dagiti kailiantayo a nakarikna iti dayta a ginggined. Malagip tayo la ket ngarud ti makuna a killer earthquake idi 1990 a no sadino ket adu ti natay ken nadadael a pasdek ken sansanikua. Ket maysa ti siudad ti Baguio ti nadalapus kasla kanibusananen ti lubong…ket ayna, makapaluksaw a makaparurod idi Kayong ta kasdiay gayam ti tao ania, no addan umay a didigra, uray dagiti annak ti hudas este dagiti makuna a rinuker ti utekna ket ammona met gayam ti umawagen iti Dios. Ngem, ala, no adda pannakabalinna saanko a kayat a lagipen dayta a pasamak. Ket daytoy ti makadakes ita, Kayong Angkuan, adda met dagiti sabali a mapaspasamak a nakarkaro pay ngem ginggined a makadadael iti pampanunot ken ganas a kunada. Ania dayta kunam kadi, Kayong Angkuan? Sus, Kayong manmanoak nga agbiya iti damag ta kasla yegyeg wenno ginggigined manen dagiti saan a malmalpas nga isyu. Kayatdan sa a kaluban manen ti isyu maipapan iti drug trade idiay Muntinlupa ket dayta, riniingda manen ti nakaturog nga isyu maipapan iti Napoles.

Apowww, sus maria kusina, overtime tayo manen kailian. Despensa, Amigo Editor, ninto met ngamin Kayong Angkuan ta di maum-uma a dumngeg kadatayo. Bueno, Kakailian, agingga manen ditoy ti intay panagiinnistorya ta inkam man pay kumape ken Pare Jun dita nay pagkapkapian dagiti pada a dual citizen, nagmayat ngamin ti agigup iti kape barako, sus, ina aya…anian a banglona, Kayong mapantayon, agpaypayapayen ni Apo Editor. Babayooo, tsuptsup muahmuah. Adios mi Amor!

RELATED POSTS

KALAMIDAD KAKAMBAL NG TRAHEDYA

Di pa nakakalayo ang bagyong Karding, pumasok na naman ang isa pang sungit ng panahon sa dulong Luzon. Buti na lamang at pa-exit na habang...

IT IS WAR

A Regional Trial Court in Manila has just rendered a decision that the Communist Party of the Philippines and the New Peoples Army...

THE MAKING OF FESTIVAL

The gongs will sound anew for Tam awan Village for the 12th TamAwan International Arts Festival (TIAF) on October 5 to 9, 2022. Heritage,...

BAGONG MUKHA NG UMAGA

WALA NG PAGAGAM ang buong kamunduhan na papalapit na ang bagong umagang matagal ng hinihintay, ang tuluyang pagtuldok sa pandemyang lampas...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest