Hay naku!

Sep 25, 2017

Hellooo, hellooo…naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabusan este malabsan kunami koma. No dakami met ditoy batugmi a langit, sus maria kusina, saan a maawatan ti paniempo na. Dandanin aggibus ti bulan ti September kakayong ngem anian, matotodo pay laeng, kasanu man ngatan dagitay nasapa a naggapasaen? Pagimbaganna laeng ta saan unay a napigsa dagiti naglabas a bagyo a nangdalapus kadatayo ta no saan, sus, diak la ammon no ania man napasamaken kadagiti raep ken mulatayo a mais kas kada natnateng. Isu a makuna a nagasat tayo pay laeng ket rebbengna laeng nga agyaman tayo iti Namarsua.

Ania, Kayong Angkuan, kumusta metten ti biag? Bayat a masursurat daytoy kolum tayo madama pay laeng ti rally iti nagduduma a paset ti pagilian nangruna kadagiti makuna a key cities. Nagduduma ti lablabidenda nga uray dagiti awan pay laeng nanangda idi ket ngawngawda a ngawngaw maipapan iti Martial Law nga impaulog daydi nag-Presidente Ferdinand E. Marcos wenno nalatak iti awag nga Apo Lakay. Karbenganda met ketdi ti mangipeksa it an-anek-ekenda, kasta met ti nagduduma a komento maipapan iti ibagbagada nga EJK wenno extra judicial killing kanu.

Ammom, Kayong Angkuan ken kakayong ania, no dakami nga agtutubo idi a panawen no siak ti pagdamaganyo, kayatko ti martial law ta nadisiplinaan dagiti tao. Ta no saan nga inaramid daydi Apo Lakay ti kasdiay, ania ngatan ti nagbanagan tayo? Sabali ngatan a taray ti biag wenno gobierno tayo ita. Amangan no under tayon iti Tsina. Koma, sakbay nga agngakngakda dita kalkalsada, sukisokenda koma a nasayaat no ania ti husto a pakasaritaan. Wen, adda panaglabsing idi ngem, saan met a kasta ti ammomi a bilin ngem ketdi dagiti abusado idi ti naglablabes.

Adu ti nagbaliwan ti taray ti biag idi Kayong Angkuan. Awan pay dagita marmarijuana wenno ania pay dita. Ti ketdi ammok, basta nagalas-saisen masapul nga addakan iti balayyo ta no saan, tukmaandaka dagiti maseknan. Nupay kasta, uray idi awan pay martial law, kasta ti panangdisiplina kadakami dagiti nagannak kadakami, nangruna no awan ammoda a napanam namnamaem a no saanka a sumangpet iti sumipnget makaipas a kusilap ti maipasabat kenka. Isu nga uray idi panawen ti martial ammomi daytan a paglintegan iti mismo a pagtaenganmi ket nanayonan manen ti disiplina kadakami nga agtutubo idi mayitnag ti curfew kadagiti minors. Di kad awan makapag-bisio idi kayong?

Koma, kadagiti ngakngak a ngakngak, agamirisda. Agtimbangda no ania ti ad-adu ti naipaayna ti pannakayitnag idi ti martial law wenno nagdaksanna. Ta no bilang dagiti ibagbagada a biktima ti martial law ket makuna a minimal laeng ta uray awan martial, kitaem no ania ti crime rate. Ita konkondinarenda ti kampania ti gobierno kontra droga. Tay kunami ngarud, ania ngata no anakda wenno kabagyanda ti na-rape ket maysa a drug addict ti nang-rape? Diak la ammo no dida wayasen ti suspect. Hay naku! Hay naku manen ken hay naku latta!

Ala, kayong, nalpas manen ti puli…naimasak metten ti naki-innistorya kadakayo ti sango ti tiangge ni ikit Kuanang. Baliwan tayo to manen ta ne, dakesen, amangan isurotda manen ti binalsig, nalipatak tay pagatgatang ni Sofing. Babayooo, tsuptsup muah muah.

RELATED POSTS

MERGING THE BARANGAYS

The renewed effort to consolidate and merge the 128 Barangays in the City of Baguio is once again at the forefront in a lot of peoples...

PILIPINAS… NASA TAMANG DIRESIYON!!!

Base sa isinagawang survey ng OCTA nitong 4th quarter ng 2022….85% ng mga Pilipino ang kumbinsidong nasa tamang direksiyon ang ating bansa...

SINGLE MALTREATED

The closing of a city led festival ended in a sour note because of a crass sponsor who thought it fit to deny artists of a drink. The...

PASKO SA BAGUIO

MUKHANG kakaiba ang mga naihandang mga programa sa selebrasyon ng Kapaskuhan sa Baguio. Mas masigla, Mas masaya, at mas nasa puso at diwa...

LATEST NEWS

BAGUIO TOURIST ARRIVAL UMABOT SA 1.2 MILLION NGAYONG TAON

LUNGSOD NG BAGUIO – Tinatayang umabot na sa 1.2 milyong o’ 150,000 kada-buwan ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Summer Capital mula noong Marso hanggang buwan ng Nobyembre ngayon taon. Iniulat ni Supervising City Tourism Officer Engr Aloysius Mapalo, na ang...

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two year’s due to the COVID-19 Disease. Mayor Benjamin B. Magalong led the Switching of the Christmas Tree with Congressman Mark Go,...

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

Philippine Airline company gears up to reopen its regular flight from Baguio City to Cebu on December 16, 2022 . Starting with Four Flight per Week, the pioneer PAL service links the City of Pines with the commercial heart of Visayas Region for the first time. In...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa manhunt operation ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinaniniwalaang nagtatago sa iba’t ibang barangay sa lungsod...

BAGUIO OPENS YULITIDE WITH MAMMOTH CROWDS

BAGUIO CITY - Crowds gathered in a post pandemic show of lights and sound which officially opened the Yuletide in the City of Pines. Hundreds lined the city’s main thoroughfares Thursday evening to witness the symbolic lighting of the city Christmas tree which kicked...

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest