Honorable!

Mar 4, 2017

Naimbag nga oras yo amin kailian nga awan labusna este labasna, sadino man a batug ti langit ti ayanyo wenno suli ti lubong, opssss, suli ti lubong, saan aya a nagtimbukel ti lubong? Ania ngay ti madamag, kakailian. Okey kadi met laeng ti kasasaad yo dita… no dakami ti kas yo kayat nga ammuen kailian, kasla saan….ania ti gapuna a saan? Dikay makadlaw aya. Di, mano a senador ti naikarsel gapu iti maatap a pannakainaigda iti kunniber wenno panagawat iti pasuksok ngem ita, maysa met a senadora ti inarestarda gapu iti maatap a koneksyonna iti maiparit nga agas. Sus santisema a babassit a kunada. Ania ngay itan dagitoy a mapaspasamak, “honorable” kunadansa kadagitoy a madaydayaw ngem apay ngay. Ania itan Kailian, kayong Angkuan, makuna pay ngarud nga honorable ket maarestar payen gapu iti maatap a pannakainaigna iti shabu trade nga iti pay met mismo nga uneg ti kadakkelan a pagbaludan, sus santisema manen!

Ala, panawan tay man pay apagbiit dayta a pagsasaritaan, Kailian ta makadadael iti mood a kunada. Ngem joking aside, kasano pay a makunam nga honorable dagitoy ita ket -kasanun no mapaneknekan a pudno gayam dagitoy a maipabpabasol kenkuana? Ken, adda man gayam malagip tayo Kayong, kumusta met ngatan dagitay nadetinee a senador iti maysa a kampo gapu iti maatap a panagkunniber da..alagipmo dagitay sikat wenno nalatak nga artista a senador nga agingga ita ket nakapupokda pay laeng, Kayong? Ania kadin nga agpasyo ti resulta daydiay? Sus kaasida met. Gapu iti kinaginad ti sestima agingga ita, saan pay laeng a napaneknekan no pudno wenno saan dagiti naipabasol kadakuada. Opssss, anian, kunak a panawan tayo pay laeng dayta a topiko ngem mapan latta met.

Daytoy man ketdi flower festival ti intay pagsasaritaan, Kayong Angkuan. Sus, no nakaumayka koma a nagbuya iti parada dagiti nagsala-sala iti Session Road a nagpababa ken ti float parade a no sadino ket naarkusan iti nagdududma ken nagpipintas a sabong nga adda pay dagiti sikat nga artista a naglugan. Apowww, unayen, Kayong segurado koma a napresko-an met ta utek ken matam a nagbuya ta nabsogda iti agkakapintas a buya. Hahaha, nagpinpintas a buya kunami a ta adda ngarud dagitay artista iti pelikula nga isu met ti maysa nga inarak dagiti nagbuya a dimmayo pay manipud kadagiti nagduduma a lugar, lokal ken ganggannaet a turista dagiti immay ditoy siudad dagiti saleng, Kayong Angkuan. Ket swak na swak ti income a napastrek ti gobierno ti siudad. Dakkel ti napastrek dagiti hotels, inn, transient house ken dadduma a mabalin a pagdagusan. Malaksid pay kadagiti naturog kadagiti luganda ken nagaramid iti tent dagitoy.

Ngem, sus Kayong Angkuan, no ammom la koma ti napasamak kalpasan ti parada, Kayong. Sus, santambak na basura a kunada hahahaha. Agasem ngay ket inton rumuar daytoy a kolum tayo ammok a nalpas to metten ti closing ceremony ti Flower festival. Malaksid kadagiti hotel ken dadduma a pagdadagusan a kimmita, uray iti benneg ti transportasyon ngem sus mariosep met a traffic, adda ngata met laeng nabirukanda? Wenno kimmita da ngata met?

Dagiti gardinero wenno nagmulmula iti sabong ti segurado a kimmita iti dakkel, Kayong Angkuan. Dayta ti ammok ta nangina ti pinaglakoda. Agasem ngay a sabong a nausar kadagiti float, isu nga ay sus, nagasat la dagiti nagasat ngem siak sa met ti agmamalas ngamin, umayen ta pang-or ni Sofing, isu a babayooo!

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest