Kaboommm… finishh!

Oct 29, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabusan este malabsan kunami koma. No dakami met ditoy batugmi a langit ti kayatyo a maamuan, sus maria kusina, saan a maawatan ti paniempo na. Agtapus ton ti bulan ti Oktobre ngem ania ngay daytoy a tiempona, di maawatan. Napudot iti aldaw, ngem sabali ti salemsemna iti rabii nangruna no parbangon kayong Angkuan, sa pay la awan kakepkepmo. Sa uray kunam nga adda no agbinnukot kayo met laeng a nag-question mark dagiti saka yo. Nalpas, sumabengkan iti lammin, hahahaha.

Sakbay man nga inta makitot-tot Kayong, adtoy man ti maysa nga ababa a pakatawa tayo. Iti naminsan, inistorya ni Pare Ikko ti padasna a napan idiay Baguio City. Kunana, idi kanu adda iti bus, dina kayat ti makakitkita iti babai a nakatakder, ket…

Ikko: Ammom, Chairman Gusting, kagurak ti makakitkita iti babai a nakatakder iti bus no nakatugawak.

Gusting: Kasta kadi Pare Ikko, ket nia ngay ti aramidem no kua?

Ikko: Ay, sus…nalaka laeng, chairman Pare.

Gusting: Ania ngarud kunak?

Ikko: {giggles} Agkidemak laeng, Chairman Gusting, pare

Wahaaaaaa, kasta kadi met ti aramid yo?

Kabommm…nalpas kamaudiananna, Kayong Angkuan. Kalpasan ti 153 aldaw a gubat idiay Marawi City, Mindanao, iti nagbaetan dagiti rebelde kontra iti armada ti pagilian, nalpas met laengen. Ngem nangibati met daytoy iti 360 a natay manipud kadagiti soldado, rebelde ken dagiti inosente a sibilian a naipit iti nasao a ranget. No intay malagip, nangrugi daytoy a riri idi Mayo 23, 2017 no saantayo a nagbiddut. Daytoy ti inawaganda iti The Battle of Marawi wenno tay kunada a Marawi Siege ket dimmanun daytoy iti lima bulan Kayong a ranget. Adu ti nadadael a sanikua wenno pasdek iti nasao a siudad, nagparukpok ti dara ti agkadaraan. Ania ngamin ti talaga a rason no apay nga adda dagitoy a conflict a makuna wenno saan a panagkikinnaawatan? Ania ti gapuna nga adda dagitoy a grupo a mangkontra iti gobierno? Ania ti kalkalikaguman da. Koma, ti agdama nga administrasyon ket kitaenna dagitoy a parikut, sukiso-ken wenno lukaisanda ti talaga a puon ken ramut daytoy wenno kakastoy a pasamak. Daytoy koma ti ikkan “pansin” a kunada dagiti agkakadayaw a nabotosan nga opisyal tayo, saan ket nga—-ay Ina aya, agburek manen ti royal blood ta no kastoy Kayong. Makasao ta manen a kunak.

Ngem ti maysa a padaanan tayo, Kayong Angkuan, Kakayong mi ida, ti dakkel a donasyon para iti makuna a rehabilitation ti Marawi. Amangan no kas manen iti napasamak idiay Tacloban idi sinapli-saplitan ti bagyo Yolanda daytoy a no sadino ket makuna a kadakkelan a didigra… nagdakkel idi ti naipadamag a donasyon para iti rehabilitation daytoy ngem nagbalin manen nga isyu ti saan a pannakaaramat ti nasao a  donasyon. Sus ina aya, ania la ketdin nga agpayso ti aramid dagiti agtatakaw aya, puweee. Dakayo koma ti naibala iti kanyon idiay Marawi tapno saanen nga umadu ti puliyo. Koma, saan metten a kastoy ti mapasamak  idiay Marawi.

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak isu a baliwantayto manen, a. Opsss, aglisika man met iti pagnaak sika Atong. Addaka manen a kunak, pasalsali ka a kanayon. Ania manen ti masapulmo aya? Makalag a numero? Sal-ot ka met, kubrador ka idi kubrador ka pay laeng agingga ita. Ala mapanka laengen agkubra idiay Marawi. Ala man laengen, sige, kalagem man tay opisyal nga agtatakaw ta  balatuannakto no mangabakka. Babayooo, tsuptsup muahmuahhh.

RELATED POSTS

MERGING THE BARANGAYS

The renewed effort to consolidate and merge the 128 Barangays in the City of Baguio is once again at the forefront in a lot of peoples...

PILIPINAS… NASA TAMANG DIRESIYON!!!

Base sa isinagawang survey ng OCTA nitong 4th quarter ng 2022….85% ng mga Pilipino ang kumbinsidong nasa tamang direksiyon ang ating bansa...

SINGLE MALTREATED

The closing of a city led festival ended in a sour note because of a crass sponsor who thought it fit to deny artists of a drink. The...

PASKO SA BAGUIO

MUKHANG kakaiba ang mga naihandang mga programa sa selebrasyon ng Kapaskuhan sa Baguio. Mas masigla, Mas masaya, at mas nasa puso at diwa...

LATEST NEWS

BAGUIO TOURIST ARRIVAL UMABOT SA 1.2 MILLION NGAYONG TAON

LUNGSOD NG BAGUIO – Tinatayang umabot na sa 1.2 milyong o’ 150,000 kada-buwan ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Summer Capital mula noong Marso hanggang buwan ng Nobyembre ngayon taon. Iniulat ni Supervising City Tourism Officer Engr Aloysius Mapalo, na ang...

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two year’s due to the COVID-19 Disease. Mayor Benjamin B. Magalong led the Switching of the Christmas Tree with Congressman Mark Go,...

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

Philippine Airline company gears up to reopen its regular flight from Baguio City to Cebu on December 16, 2022 . Starting with Four Flight per Week, the pioneer PAL service links the City of Pines with the commercial heart of Visayas Region for the first time. In...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa manhunt operation ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinaniniwalaang nagtatago sa iba’t ibang barangay sa lungsod...

BAGUIO OPENS YULITIDE WITH MAMMOTH CROWDS

BAGUIO CITY - Crowds gathered in a post pandemic show of lights and sound which officially opened the Yuletide in the City of Pines. Hundreds lined the city’s main thoroughfares Thursday evening to witness the symbolic lighting of the city Christmas tree which kicked...

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest