Kabrannnggg, sus apo, anian ti dalagudog!

Jun 18, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN nupay nagkas-ang ti nagbanagan dagiti kailian tayo iti umabagatan a paset ti pagilian particular iti Marawi City, Kayong. Awan sabali nga intay aramiden no saan a mangikarkararag kadagiti nagbalin a biktima daytoy a riribuk idiay particular kadagiti pimmusay saan laeng nga idi benneg dagiti rebelde ngem ketdi iti benneg ti militar wenno armada ti pagilian.

Nagkas-ang a panunoten no apay nga agingga ita ket saanda a makontrol daytoy a riribuk idinto ta nagbassit a grupo kumpara iti maysa a nasion a mangraut wenno agpanggepp a mangsakup kadatayo. Asino kadi nga agpayso dagitoy a grupo ken ania ti panggepda? Ania ti gapuna a kalkalabanenda ti gobierno? Ania ti kayatda a mapasamak? Ti dakesna ket uray dagiti inosente nga umili ket mairamramanda, hay naku aya ti biag a talaga.

Ti kangrunaan a pakadanagan mi Kayong ket isu ti pannakanayon ti bilang dagiti agbalin a biktima nangruna dagiti matay. Ania ngamin a talaga ti ramut amin dagitoy, ti pannakabukel dagiti nagduduma a grupo a bumusor iti turay? Ania ti makagapu? Koma, daytoy ti solbaren ti gobierno. No dakami ti makunami, umuna ti kinarigat ti biag dagiti pada a marigrigat ket ti met ibabaknang a lalu dagiti babaknang. Naimbag koma laeng no agpapada koma a nadalus a wagas ti ibabaknangda. Ti dakesna ket maipadpadamag met ngarud nga adu ti bumakbaknang gapu iti kunniber.

Mangrugi manen Kayong ti panagtotodo, nagduduma manen a kalamidad ti agpangpangta kadatayo. Nangruna kadagiti adda iti bakbakras ti bantay kas ditoy siudad ti saleng. Tunggal dumteng ti kastoy a tiempo, idandanagan ti posible a reggaay ket adda mairaman a balay ken maipatli a biag. Damage to property and lives kunadansa itay, hehehe, carabao English ken good for seconds only hahaha.

Kabayatanna, maysa pay a pagam-amkan tayo no kastoy a tiempo ket adda dagiti maipadpadamag a matamaan ti kimat. Kabrommm…sus ina, naimbag no puon ti niog wenno kayo laeng ti mapuntaan ngem adda met dagiti maipadpadamag a tao nangruna kadagiti adda iti tay-ak no kasta nga aggurruod ken agkanabsiit a kimat. Isu a saan laeng a dagiti kanyon wenno mortar a maipabanto kadagiti rebelde ti nakabutbuteng ngem ketdi isu ti gurruod ken kimat ta pulos a dimo mailemmengan. Wen, Kayong, annad ti amin nga annad no kastoy a tiempon nga uray addaka iti uneg ti balay di pay makuna a safe ka, ta adda dagiti naidamag a nakimat bayat ti panagig-iggemna wenno panagtitextna bayat ti gurruod ken kimat. Wenno saan, nakaukod da iti nuang ket saan laeng a tay nuang ngem ketdi agraman diay tao ket nakimat.

Iti sabali met a banda, sabali met ti gurruod ni bumaket no naladaw a sumangpet ni lakayna ken nabartek pay. Wenno saan, sabali ti nagturoganna ta ti met ridaw ti balay ni kumarena ti nastrekna gapu’t bartekna, hahaha, no nabartek laeng ti gapuna…sus maria kusina, dagita met ti gurruod a parnuayen ti kasla armalite a ngiwat ni baket nangruna no naladaw a sumangpet no aldaw ti sueldo ket ti la maipampambarna ta gayam naisongsong a napan iti videoke bar a no sadino ket adda idiay ti kabarbaro a nakaisulekan dagiti matana. Hay Apo aya, dakayo a talaga umdas la koman a naginum kayo iti balay yo ta no nabartek kayon ket segurado nga iti kama yo nga agassawa ti ayanmo wenno pagturogam, hahaa.

Alan Kayong Angkuan, kasta pay ta ne narigaten no data met ti magurruodan no di maurayen ni Sofing ti pinagatangna a manteka. Babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest