Martial Law, Duterte style

Jun 4, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Nupay nagkas-ang ti nagbanagan dagiti kailian tayo iti umabagatan a paset ti pagilian particular iti Marawi City, Kayong, agtuloy latta a kunada ti panagtayyek ti lubong wenno biag. Life must go on a kunada. Ngem ti aramiden tayo ket isu ti panangikarkararag tayo iti kararua dagitoy a nagbalin a biktima ti kinaranggas ti pada a pinarsua ti Dios. No apay ketdi a kasta. Uray koma nagduduma ti pammati tayo, saan tayo koma nga aga-apa ta agpapada tayo met amin a pinarsua ti Dios a mannakabalin amin.

Alla, Kayong Angkuan, ammom kadi a ti maysa kadagiti kakas-angan ket isu ti naipadamag a pananguramda iti maysa a dakkel a Christian School iti nasao a siudad. Segun pay iti nakalap nga impormasyon, kasla narigaten a ma-revive ti nasao a pagadalan agsipud ta dakkel ti damage na. Dagitoy a paspasamak ken riribuk ti nanggapuan ni President Duterte a nangipaulog iti Martial Law iti Mindanao ngem kas iti sigud, manamnama nga adu ti nag-react. Adu ti nangbatikos iti Presidente iti daytoy nga impaulogna. Dagiti senador kas kada congressman a pakairamanan dagiti nagduduma a grupo. Ninamnama lattan dagiti managpaliiw a baitikos ti lak-amen ti Duterte administration. Ngem, no daytoy ti makapatalna iti nasao a lugar ken manggibus iti riribuk apay ketdin a saan.

Nupay adu dagiti nangdillaw iti daytoy nga inaramid ti Presidente, adu met dagiti pabor iti daytoy ta nalabes met ngaminen ti riribuk iti nasao a lugar. No mnalagipyo ti pakasaritaan ti pagilian…adu ti nangkondena idi iti daydi nag-Presidente Marcos gapu iti panangipaulogna iti Martial Law iti daydi a panawen, adda met kabukbukodanna a rason no apay nga inaramidna ti kastoy. Ta nakaro idi ti kinariribuk. Ngem, segun met kadagti dadduma a managpaliiw na-plano dagiti kalabanna dagitoy a riribuk tapno madadael ti nagan daydi Marcos tapno mapadisida ket masublatda ti takem. Ket, swak na swak, three points pay kailian… Kayatko a sawen, nagballigida.

Napadisi daydi Apo Marcos, na-exile idiay Hawaii. Nagbalin ngarud a kontrobersial dagitoy ket naimaldit payen iti pakasaritaan ti pagilian tayo. Ngem ti dakesna ket saan a nagsardeng ti pannakakondenar daydi Marcos nga agingga iti natay, pannakayawid ti bangkayna nga agingga iti naitabon ti bangkayna iti Libingan ng Mga Bayani iti saan pay unay a nabayag. Ket ita adtoy ti kabarbaro a Presidente a nagipaulog manen iti Martial Law ngem, pagimbaganna ta idiay laeng pasetna ti Mindanao, saan ketdi intero a pagilian.

Dagitoy ti maysa kadagiti isyu a a nadagsen a sangsanguen ti Duterte Administration, Kayong Angkuan, ken no kasano a maparmek dagiti rebelde a mangrirriribuk iti sumagmamano a paset ti Mindanao particular iti Marawi City. Ti makapaladingit isu ti kaadun dagiti inosente nga umili a nagbalin a biktima. Napapanaw da iti lugarda, nadadael ken nauram dagiti pagtaenganda kangrunaan ti amin adun ti naipatli a biag.

Opsss, dakesen Kayong Angkan, naglabesak sa manen iti oras a naited kaniak nga umay ditoy makitamtambay kadakayo. Ungtannakto man la ngatan ni Sofing, abusta diak pay nagatang tay manteka ken sibuyas kas kada bawang a pagatgatangna. Ala kastan, tangay saantayo met a nagkakapet, agsisina tayon… babayooooo….tsuptsuo muah muahh…!

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest