Mga Pagpapala sa Pagsunod

Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa kanya, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, at lalakad ka sa kanyang mga daan. Makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila’y matatakot sa iyo. Ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punung-puno, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram.Gagawain ka ng Panginoonna ulo at hindi buntot; ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim- kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong susundin at gagawin. Huwag kang lilihis sa alinmang salita na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga diyos at paglingkuran sila.

DEUTERONOMIO 28:9-14

Amianan Balita Ngayon