Operation baklas, kanu?

Mar 3, 2018

Naimbag nga oras yo amin kailian ken kaarruba, adtoy manen ti nanumo a pagayamyo nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Sapay la koma ta pia ken nakaradkad latta ti adda kadakayo a sangbayan manen daytoy kolum tayo ket makaipaay kami manen iti ray-aw ken impormasion kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Saan koma ngarud a dagsensen ti barukong ti intay pasaren, Kakayong mi ida.

Dayawentayo man dagiti barangay officials ditoy siudad ti Baguio Kakayong ta adda diay ipatpatungpalda a panagikkat iti car plate wenno plaka dagiti luglugan a nakaparada kadagiti kalsada iti barangay. Kas pagaammotayo, na-deputized dagitoy. Ket napintas la unay ta awan serbina a naipalawa ti sumagmamano a barangay ken city roads ta nag-fiesta dagiti adda luganna nga awan garahena. Ngem, adda dagiti sumagmamano a reklamo a nakagteng kadatayo kakayong, kabaranggayantayo ta addansa met pilpilienda. Ta no am-ammodan tay akin-lugan labsanda, sus santisema, adda kad met kasta…agingga kadi iti barangay ket adda palakasan? Saan koma met ah, ken adda pay napasamak, adda imparada tay am-ammotayo, nakipakaasi kami a dida la koman baklasen ti plaka ti luganna ta nadadaelan ngarud ket awan magatangda a piesana ken masapul a gumatangda pay Manila, nakipakaasi tayo pay iti punong barangay ngem ti makadakes ta uray naibagan kadagiti Tanod a madaydayaw, inikkatda latta. Ngem, ala…ania ngarud no isu siguro ti pammilin kadakuada. Ngem ti makadakes, adda dimteng kadatayo a nalabsan kanu ti lugan ti nasinged a gayemda a nakaparada, sus maria kusina, adda kad met kasta?

No kasta nga adda dagiti malabasan porke am-ammo wenno lugan ti nangato nga opisyal, awan ngarud a dayta porke asidegen ti barangay elections no matuloy, magpakitang gilas da? Ngem ti dakesna adda manen mapili a maikkatan iti plaka? Ket iti biangmi adda man madamagtayo saan aya a di maka-i-renew iti registration ti liugan no awan maipakuyog a ladawan ti garahe ti akin-lugan? Apay ngarud nga adda dagiti lugan a naka-rehistro met, pam-publiko man wenno pang-pribado? Saan aya a sakbay ti registration ket adda certifikasyon ti Punong Barangay nga adda garahe ti nasao nga owner ti lugan? Apay ngarud nga adu dagiti nakaparada nga uray agmalmalem agpatnag a nakaparada iti kalsada? Kasanun no adda uram, makastrek pay tay bombero? Awan koma seguro dagitoy a luglugan a nakaparada iti igid ti kalsada nga uray nakail-ilet la ngaruden a kalsada no ammotayo ti agtungpal iti alagaden dagiti adda luganna. Makapa-buisit ken makapa-burek iti royal blood ti kastoy a sestimna nga uray iti barangay laeng addan makuna a Red-Tape wenno palakasan system? Nakasursuro kayon iti kasta nga aramid? Wenno saan, adda pay seste ti dadduma, picturenda ti garahe ti kaarrubada, ta isu ti ipakitada, ket tay met kapitan sumangka-otro met ta i-certify na lattan.

Saan kami a mangbutbuteng ngem kuwidaw kayo a para baklas iti plaka ta no adda makitami a lablabsanyo, dakami met ti agi-report ta makita man no asino ti adda sangina ita, hmptt…tay kunami ngaruden, dayawenmi ti kasta nga ar-aramidenyo a panangipatungpal iti city ordinance maipapan iti pannakabaklas ti plaka dagiti agindeg a lugan iti kalsada a nakaparking, ngem no adda pilpilienyo a baklasen, sus maria kusina, walang personalan a kunada, trabaho laeng…dakami met ti agreklamo.

Batu-batu sa langit a kunada, ang tamaan bukol!

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak…isu a baliwantay to manen, a. Kasta pay pare Jun, Editor Thom, agkakape tayo man no maminsan dita opisina, mailiwak met a maki-innistorya ken maki-igup iti kape kadakayo. Kasta pay, babayooo. Ttsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest