Operation baklas, part 2

Mar 10, 2018

Naimbag nga oras yo amin kailian ken kaarruba, adtoy manen ti nanumo a pagayamyo nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Sapay la koma ta pia ken nakaradkad latta ti adda kadakayo a sangbayan manen daytoy kolum tayo ket makaipaay kami manen iti ray-aw ken impormasion kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Saan koma ngarud a dagsensen iti barukong ti intay pasaren, Kakayong mi ida.

Sakbay man nga intay baklasen este rugyan toy kolum tayo kakayongmi ida, adtoy man pay ti ababa a parungiit este pakatawa, no makakatawa kayo, ah. Iti panagsango manen da chairman Gusting ken Jun a kumparena…

Jun: Inabaknak iti kallabes, Chairman Gusting ngem ita, daytoy ngatan ti saanmo a masungbatan. Kitaek man no pagpatinggaan ti laingmo.

Gusting: Deal latta, pare Jun. No kayatmo, pinnustaanta pay, ah.

Jun: Wen a, ti maabak isu ti mangala iti uppat sulina nga inumenta.

Gusting: Shoot pare Jun. Sige, ania dayta?

Jun: Manu ti tawen ni Apongmo?

Gusting: Pitu pulo ket innem, ket da apongmo a lakay ken baket, Pare. Mano met ti tawendan?

Jun: Ay, ket…addan, a—ammm…158, Chairman Gusting.

Gusting: Impossible met daytan, a… balbalatongennak manen a kunak, amangan no isuda met a dua ti kunam, Pare Jun?

Jun: Wen, met…isu met ti dinamagmo, saan aya, ti tawenda a dua!

Hahahahaa, naalaka met ita Chairman Gusting.

Okey, dats enap por da day este, that’s enough for the day kakayong. Iti napalabas a kolum tayo intay man dinaydayaw ti ar-aramiden dagiti barangay officials tayo a panag-Baklas Operation kadagiti car plate wenno plaka dagiti ilugan a nakaparking along city ken barangay roads iti lugarda. Napintas la unay dayta tapno adda serbi ti naipalawa wenno na-widening a kalkalsada ti siudad ta kas makitkitami ken napaliiwmi, kasla met naipalawa dagitoy tapno adda pagparkingan dagiti adda luganda!

Ano ba yan, ti dakesna, saan a madidigra dagiti kailian wenno kabarangayan tayo. Agparkingda latta, saan a bale koma no iti laeng rabii. Ken uray pay, saan aya nga adda linteg a dika maka-renew iti registration mo no awan garahem? Ngem, apay ngarud? Ngem sus maria kusina, aga-ammo tayon. Adda met tay garahe ni kumparem, di isu ti inka picturen ta no masadut to ni kapitan a mapan mang-inspect lalu no kumparem, nalpas ti ani, lusotka manen. Ngem apay awan nunotyo? Ammoyo la ngaruden a maiparit, aramidenyo pay laeng, makapasuron ania. Ket ammoyo, adda man mayat a remediona dayta. No koma ta makasarita tayo dagiti agvan-vandalism ania. Dagitay agpinpintura kadagiti padpader kas kada waiting shed, ta sumangka-otro met dagitoy a kibur este parikut ti siudad ta uray kapinpintura mapanda pintoraan iti no ania la ditan. Dagiti koma agmalmalem agpatpatnag a nakaparada a luglugan ti pinturaanda tapno awanen parikut. Segurado, dinton agparada pay dayta, saan met a husto daytoy ngem ania ngarud no isu ti makapag-panakem kadagiti welwel a kailian tayo kakayong. Saan aya?

Napaliiwmi, Kakayong, awan met binanagna ti panagbaklas da iti plakplaka ta adu latta met ti nakaparada nga uray busy time of the day a kunada, amomi a daytoy ket ordinansa ti siudad ti Baguio. No kasta, maipatungpal iti entero a siudad, adu dagiti agtungtungpal, adu met ti saan. Ken manu kadi nga aldaw ti interval ti operations yo kakayong a barangay officials? Ken, talaga kadi a dagiti laeng na-deputise a barangay officials ti aggunay, awan kaduada a kameng ti PNP? Ta ngamin ania, dagiti barangay officials, am-ammoda amin dagiti adda luganda iti barangayda ket natural, adda latta ti Kumpare-Kumare system tayo. Sus, Maria kusina, ania’t makunayo, Kakayong nangruna kenka kayong Angkuan? Di naman sa linalahat peru, sus ina aya…aga-amotayon!

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak isu a baliwantay to manen, a. Kasta pay pare Jun, Editor Thom, agkakape tayo man no maminsan dita opisina, mailiwak met a maki-innistorya ken maki-igup iti kape kadakayo. Kasta pay, babayooo. Tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest