OPORTUNIDAD PARA KADAGITI KAKAILYAN

Agarup 1,000 beneficiaries nga awan trabaho ken naawanan iti trabaho na manipud La Trinidad, Itogon, Atok ken Tublay a naka awat iti tig 6,000 nga sweldo manipud iti pondo nga inlatang tayo nga programa ti DOLE. Malaksid pay ditoy, syempre adda ti paburger ken pa-jungle juice tayo iti tunggal beneficiary manipud kenni Governor Melchor D. Diclas gapu ta ammu na nga kaaduan kadagiti kailyan ket adayo ti nagapwan da. Maysa lang daytoy kadagiti short term programs tapnu matulongan tayo dagiti kailyan nga naawan iti trabaho ken pagsapulan. Agtultuloy metlang iti intay panangaramid iti kabaelan tayo tapnu maadaan iti long term solutions dagiti isyu nga pakaseknan ti ayaten tayo a probinsya. Sama-sama tayo sa pagtutulongan, sama-sama rin tayo sa pag-asenso!

Photo by Office of Cong. Eric Yap

Amianan Balita Ngayon