P107M POST-TYPHOON TUPAD FUND ITED TI DOLE PARA ILOCOS REGION

ILOCOS REGION

Nangilasin iti Department of Labor and Employment (DOLE) iti agdagup a PHP107.6 million a pondo para iti Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) a
mabenipisioan iti nasurok 25,000 nga agindeg iti rehion ti Ilocos. Umuna a nangilasin ti DOLE iti PHP2.3 million a pondo ti TUPAD para iti Ilocos Norte ken PHP13.9 million para Ilocos Sur, kuna ni DOLE Ilocos Region information officer Justin Marbella.

Kanayonan a PHP14 million pondo ti TUPAD iti naisagana para Ilocos Norte ken PHP5.3 million para Ilocos Sur, no sadino pareho a probinsia ket naipsidong iti “state of calamity” kalpasan iti saplit ni Super Typhoon Egay. Kasta met, ipatungpal ti DOLE iti PHP10 million TUPAD program sadiay La Union ken PHP60 million idiay Pangasinan. Iti nabatbati a pondo, kabayatanna, ket mailasin para iti insurance dagiti trabahador ken personal protective equipment (PPEs).

“Dagiti trabahador ti TUPAD kadagitoy a probinsia, a karaman iti daytoy a programa iti umuna a paset ita a tawen ket kualipikado nga agbalin a benepisario manen. Iti sidong dagiti pagannurutan, iti maysa a tao ket mabalin a trabahador ti TUPAD maminsan laeng iti makatawen, malaksid no iti
komunidad ket nadalanan iti kalamidad wenno didigra,”kuna iti maysa a pagsasao ti DOLE.
Innayon ti DOLE nga dadduma a local government units (LGUs) iti Pangasinan ken La Union a naipasidong met iti state of calamity ket prayoridad iti implementasion ti TUPAD.

Iti sidong dagiti programa ti TUPAD, dagiti trabahador ket agubra iti maysa a 10-oras a community work, no sadino a mabayadanda iti PHP4,000 wenno PHP400 kada maysa nga aldaw. “Depende iti program of works ngem wen kadawyan nga aglinisda iti komunidad ken agmentenar kadagiti pangpubliko a pasilidad. Wen, mabalin met a kiddawen ti barangay kadakuada nga aglinisda kadagiti pangpubliko a pagadalan,” kuna ni Marbella idi nadamag no anya dagiti espesipiko a trabaho dagiti benepisario. Iti programa ket paset iti panagpursige ti national government a post-typhoon rehabilitation.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon