P568M para iti La Union-Benguet Road, ilatang ti DOT

Provincial

SANTOL, LA UNION – Nangilatang ti Department of Tourism ti P568milion a maaramat iti pannakaaramid ti kalsada a mangsilpo kadagiti probinsia ti La Union ken Benguet.

Segun kenni Santol Mayor Magno Wailan, ti nakuna a budget ket nairaman iti 2018 General Appropriations Act ken ti proyekto ket ipatungpal ti Department of Public Works and Highways.

“This will be one of the main roads that will connect the two provinces and will help the agri-tourism project of Governor Pacoy Ortega because it will ease the time of travel in going to Baguio from the northern towns of La Union,” kinuna ni Wailan.

Innayon na pay nga iti pannakaaramid ti nakuna a kalsada, naparpardas a madanun dagiti turista manipud iti Baguio ti baybay ken dadduma pay a pagpasyaran iti La Union nangruna ti surfing areas ti San Juan ken Bacnotan. Maksayan pay ti oras ti biahe nga agturong iti Vigan City.

Ti kalsada ket agarup 20 kilometro ti kaatiddogna a dumalan ditoy Santol ken Kapangan sadiay Benguet. Jun Elias / ABN