PAG-AAYUNA SAWM

Ating alamin Ang mga nakakasira sa pagaayuno , sa pamamagitan ng dalawang ito: at ito’y na-aayun sa sinabi ng mga scholars sa islam. Ang Una ay ang tinatawag na (MUBTILAT/ABTALA ) ang ibig sabihin ay nabawi (revoked) naputol mismo ang kanyang pag-aayuno Ang pangalawa ay ang tinatawag na (MUFTIRAT/ AFTARA) ang ibig sabihin ay hindi ito yung totally nabawi na ( revoked ) ang kanyang pag-aayuno ngunit nababawasan ang gantingpala ng kanyang pag-aayuno hang’t ito’y walang mapapala sa kanyang pagaayuno kundi gutom at uhaw at
puyat at naging walang saysay ang kanyang pag-aayuno . Ang mga nakaka ( revoke ) o mga nakakabawi totally sa pagaayuno ay ang mga sumusunod na ito :

1. Ang sadyang pagkain
2. Ang sadyang pag-inom
3. Ang sadyang pagsuka
4. Ang sadyang pagpapalabas ng punlay
5. Ang pakikipagtalik
6. Ang pagdurugo dahil sa pagreregla
7. Ang pagdurugo dahil sa panganganak

Ang Pagkain o Pag-inom ng Hindi Sinasadya ay hindi ito nakakasira ng pag-aayuno , ang nararapat na gawin sa oras na maalaala ay tumigil sa pagkain o paginom at ipagpatuloy ang pagaayuno, sapagkat ang sinumang kumain o uminom dahil sa kanyang pagkalimot, ay iyon ay isang biyaya sa kanya ng Allah . Ayon sa sinabi ni Propeta Mu?ammad s.a.w. “Sinumang nakalimot habang siya’y nag-aayuno at siya’y kumain o uminom bagkus dapat niyang
putolin angkanyang pagkain o inumin sa oras ng kanyang malaman na siya ay nag aayuno , at ipagpatuloy niya ang kanyang pagaayuno sapagkat siya’y pinakain at pinainom ng Allah.

Ang sadyang paglabas ng semelya . Lalakiman ito o babae katulad ng paghalik o paghimas o palaging pagtitig sa mga mseselan bahagi sa araw ng pag-aayuno ay masisira ang kanyang pagaayuno subalit mababayaran niya ito ng ayuno rin pagkatapos ng buwan ng ramadan , ngunit kung lumabas ito ng hindi sinasadya katulad ng panaginip ay hindi ito
makakasira sa pag-aayuno subalit kailangan niya maligo bago ang pagdarasal ( salah ) Pagsuka ng Hindi Sinasadya
Kung ang isang nag-aayuno ay nagsuka nang hindi sinasadya ay hindi nasira ang kanyang pagaayuno, subalit kung ang pagsuka ay sinasadya ay nakakasira sa pagaayuno.

Ayon kay propeta muhammad s.a.w. kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah ]: “Sinumang masuka nang hindi sinasadya ay hindi na magkakaroon ng Qadâ (hindi na niya papalitan), at sinumang masuka nang sinasadya ay
magkakaroon ng Qadâ (papalitan niya ang araw na yaon) Ang sadyang pagsuka ay katulad ng pagsundot ng daliri sa lalamunan o kaya’y pagpunta sa marumi at mabahong lugar na sanhi ng kanyang pagkasuka samantalang alam mo na ikaw ay masusuka. Pakikipagtalik sa Asawa sa Araw ng Rama?ân Ipinagbabawal sa isang nagaayuno na makipagtalik sa kanyang asawa habang siya’y nagaayuno, ngunit ipinahihintulot naman ito sa gabi. Kapag nakipagtalik ang sinumang nagaayuno at alam niyang ipinagbabawal ito na gawin sa araw ng Rama?ân ay narito ang mga hatol:

1. Nasira ang kanyang pagaayuno.
2. Nagkasala at kailangang magbalik-loob.
3. Magkakaroon ng Qadâ.
4. Magkakaroon ng Kaffârah.

Ano ang Kahulugan ng Qada? Kapag binanggit ang salitang Qadâ sa Ramadân ay ang kahulugan nito ay ang pagbayad sa pagaayuno. Ibig sabihin ay kung sakaling merong hindi napagayunuhan sa mga araw ng Ramadân ay
papalitan ito pagkatapos ng Ramadân, bibilangin ang mga araw na hindi napag-ayunuhan at ito ay pag-aayunuhan.
Kahulugan ng Kaffârah? Kapag binanggit ang salitang Kaffârah sa Rama?ân ay ang ibig sabihin nito ay ang kabayaran ng taong nag-aayuno dahil sa kanyang kasalanang nagawa sa panahon na siya’y nag-aayuno katulad ng
pakikipagtalik bahang nag-aayuno sa araw ng Ramadân. Kaya ang Kaffârah ng lalaking nakipagtalik sa kanyang
asawa sa araw ng Ramadân ay:

-Magpalaya siya ng isang alipin.
-Kung wala siyang matagpuang alipin ay mag-ayuno ng dalawang buwan na sunudsunod.
-Kung hindi niya kayang magayuno ng dalawang buwan na sunud-sunod ay magpakain ng animnapung (60) mga mahihirap. Babaeng dinalaw ng Regla o Bagong Panganak Ang mga babaeng nasa panahon ng regla o bagong
panganak ay hindi puwedeng magayuno bagkus ito’y ipinagbabawal sa mga babae kapag sila’y nasa ganitong kalagayan, subalit magkakaroon sila ng Qadâ sa mga araw na hindi nila napag-ayunuhan pagkatapos ng Rama?ân
Ayon kay ?ishah kanyang sinabi: “Kami ay niregla sa kapanahunan ng Sugo ng Allah ], at pinag-utusan kami na
magkaroon ng Qa?â sa pagaayuno, at hindi kami pinag-utusan na magkaroon ng Qadâ sa pagdarasal.”

(23) babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol Ang mga kababaeng ganito ang kanilang kalagayan ay kung
sila’y nangangamba na ang pagaayuno ay makakasama sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga sanggol ay sila’y pinahintulutang hindi na mag-ayuno subalit magkakaroon sila ng Qadâ. Ayon kina Imâm Ash-Shâfi’e at Imâm Ahmad(25): Ang mga babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol, kung sila’y nangangamba na ang pag-aayuno ay makakasama sa kanilang sanggol ay sila’y pinahintulutang hindi na magayuno subalit magkakaroon sila ng Qadâ at Fidyah(26).

Subalit ayon sa mga Pantas ng Al-Hanafiyyah(27) at sa iba pang mga Pantas: ay magkakaroon lamang sila ng Qa?â at
hindi na magkakaroon ng Fidyah. Ating baonin ang salitang ito. Huwag pangarapin mapasaya ang lahat ng tao sapgkat malayo ito sa katutuhanan , paglingkuran mo lang ang tagapaglikha sa tamang paraan at dito lang makakamit ang kaginhawaan . Abangan ang susunod na babasahin . Salamat/shukran

Amianan Balita Ngayon