Palalu kayo met, awan pay um-umno!

Sep 30, 2017

Kayong Angkuan, kakayong, agisem tayo man pay ta di ket nakuretret ti muging tayo a bigbigat. Iti ngamin naminsan, inistorya ti apokok ti maestrada ket daytoy man ti istoryana ania.

Teacher: Adda lima a billit. Pinaltogak ti maysa, manu ti nabati…sungbatam man Juan.
Juan: Awan, Ma’am Melanie.
Teacher: Ania ka kadin, Juan.
Juan: Apay, Ma’am Melanie.
Teacher: Ammom kadi ti agbilang? Pinaltogak ngarud ti maysa.
Juan: Ania kayo met Ma’am, siempre pimmanaw wenno timmayab dagiti kakaduana.
Teacher: Ania?
Juan: Apay, Ma’am Melanie, no pinaltoganda ti kaabaymo, steady ka laeng?
Teacher: Ha?
Juan: Umayka Ma’am. Agtugaw ka ditoy tugaw ko. Siak man ti agisuro!

Wahaaaa…umisem kayo met a Kakayong no dikay agkatawa. Well, well, hellooo, hellooo…naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabusan este malabsan kunami koma. No dakami met ditoy batugmi a langit, ti kayatyo a maamuan, sus maria kusina, saan a maawatan ti paniempo na. Aggibus ti bulan ti September kakayong ngem anian, matotodo pay laeng. Adda pay ket singin nga LAP na wenno low Pressure Area a bambantayan ti ahensia ti gobierno nga akin-sakup iti daytoy. Anian, bumanerber la ngaruden adda pay la bagyona, kakayong. Sus ina aya, kasanu man ngatan dagitay nasapa a naggapasaen? Pagimbaganna laeng ta saan unay a napigsa dagiti naglabas a bagyo a nangdalapus kadatayo ta no saan, sus, kasanun no dagitoy dua ita ket isuda ti mangdidigra kadatayo. Apo, saan koma a. Ta no kasta ti mapasamak diak la ammon no ania man mapasamaken kadagiti pagay tayo a dandanin magapas ken mulatayo a mais kas kada natnateng.

Adda man inkam dillawen, kailian ket sapay la koma ta addanto makabasa iti daytoy a kolum tayo kadagiti maseknan kasta metten kadagiti madaydayaw wenno honorable a barangay officials iti ayanmi a lugar, kakayong. Ta no agsarsarita tay ammok a Kagawad ket kunam no isun ti kalaingan a barangay official. Nge, pweeee…awan pay uray koma ulila a naaramidna a barangay resolution idi dakami ti agkakadua. Ikarkaritna pay ti kaadda dagiti proyektoda ngem sus ina kakayong, resolutionta pay la dagidiay idi ngem—pasaw a talaga—-ngem ita ania kadi ti aksiyon da maipapan iti maar-aramid a kalsada national, kasta met dagiti narebba a retaining wall ti igid, apay ngay a ti metten naisubli ket existing a pader dagidiay? Ti laeng nakitami ket iti sungadan?

Palalu met daytan no diyo man la aksiyonan, kasta lattan? Awan pay um-umno. Sa ket no agsarsarita dagiti dadduma dita kasla nagadun ti accomplishment da iman. Hay naku, nagadu ketdin a komkombiokong wenno pallaw a tao aya…abusta agay-ayat dagiti dadduma dita nangruna kadagiti ag-graduate-en wenno agpason ti terminoda kas barangay officials ta ma-extend da manen. Kasta met dagitay agpangpanggep nga agpa re-elect nga awanen namnamada a mangabak ta awan met inar-aramid da bayat ti panagtakemna. Ti dakesna, isudan to pay laeng ti mangibaga a nagadun ti naaramidanda ngem uray ulila la koma a proposal para iti barangay wenno kabarangayanda, awan. Palalu kayo a kunami…

Ne, ne, ne, Kakayong, naimasantayo manen a kunak. Isu a baliwantayto manen, a…opsss, aglisika man met iti pagnaak sika Atong. Ania manen ti masapulmo aya? Makalag a numero? Sal-ot ka met, kubrador ka idi kubrador ka pay laeng agingga ita, ala man laengen…sige, kalagem man tay opisyal a duling. Babayooo, tsuptsup muahmuahhh.

RELATED POSTS

KALAMIDAD KAKAMBAL NG TRAHEDYA

Di pa nakakalayo ang bagyong Karding, pumasok na naman ang isa pang sungit ng panahon sa dulong Luzon. Buti na lamang at pa-exit na habang...

IT IS WAR

A Regional Trial Court in Manila has just rendered a decision that the Communist Party of the Philippines and the New Peoples Army...

THE MAKING OF FESTIVAL

The gongs will sound anew for Tam awan Village for the 12th TamAwan International Arts Festival (TIAF) on October 5 to 9, 2022. Heritage,...

BAGONG MUKHA NG UMAGA

WALA NG PAGAGAM ang buong kamunduhan na papalapit na ang bagong umagang matagal ng hinihintay, ang tuluyang pagtuldok sa pandemyang lampas...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest