Panagbukar dagiti sabsabong

Jan 28, 2019

Naimbag nga aldaw tayo manen kakailian, kaarruba, gagayyem ken saan a gayyem, hehehee, unayen Kayong Angkuan ta uray saanen a gagayyem. Marikna yo kadi met ti lammin a marikrikna wenno mapaspasaranmi ita ditoy siudad ti saleng? Tumapogen ti bulan dagiti puso a kunada kakayong. Mangrugi metten ti kunada a Flower Festival wenno Panagbenga ditoy siudad ti Baguio. Ania man ngatan dagiti maidasar a putahe wenno event iti makabulan a selebrasyon?

Manun a tawen ti napalabas sipud nainaw ti flower festival wenno Panagbenga ditoy siudad ti Baguio. Adu a turista ti sumang-sang-at, lokal ken gangannaet, mapno amin a hotel, inn agraman boarding house ken transient house. Malaksid iti nagduduma nga event, adu met ti mabalin a pagpasiaran ditoy siudad ti Baguio a parke wenno tourist spot kas koma iti famous a Lourdes Grotto, former a Diplomat Hotel a no sadino ket masarakan ti Daan a Hotel, ken pakasarakan metten iti Guinness book of records holder a largest wenno biggest Ten Commandment Tablet in the World; Burnham Lake, PMA, Mines View Park, Mansion House, Wright Park ken dadduma pay kas met iti strawberry farm idiay La Trinidad, Benguet nga isu ti maysa a ranrantaen dagiti turista.

Maysa kadagiti kangrunaan nga event ket isu ti makuna nga Street Dancing ken Float Parade, ti Session in Bloom a no sadino ket maiserra ti Session road a kangrunaan a kamino real ti siudad ken makuna a central business district ti siudad. Malaksid kadagitoy, ania pay ti makuna nga intay met maidasar pay kailian mi a taga-Baguio? Iti baet dagitoy a napipintas a pasken wenno event iti siudad iti dayta a tiempo, adu met dagiti makuna a negatibo a madillaw tayo, kangrunaan ti nakaro a traffic a mapaspasaranen ita…kasanunto la ngatan no agdudupodop ti tattao iti siudad. Ti kadi nakaro a traffic ti intay ipasarabo kadagiti bisita tayo?

Malaksid iti daytoy a parikut ket isunto manen ti ginabsuon a basura. Namnamaen tayo, siento por siento la ketdi dayta. Bisita man wenno mismo nga agindeg ditoy, adu latta dagiti makuna a nakurang ti panunotna wenno awan pay ket ngata ti panunotda ta kayariganda ti baboy nga agrugit lattan iti uray sadino dita. Ngem kangrunaan a parikut nga intay namnamen ket ti sobra a trapik na, Kayong, isu a dimon pagluganan ti modelo a kotsem ta parikutmunto met laeng, nasaysayaat payen no tay motorsiklom ti pagluganam ta nalaklakam ti sumingit-singit wenno ag-bus ka laengen ta nayonam iti pagpagnam, hahaha.

Ala, kailian saan koma a dagitoy ti mangupay kenka a di umay, Kayong Angkuan. Ibagbagami dagitoy tapno addan pakpakauna kadakayo ta dikayto ket agbabawi no nalaus a trapik ti masungadanyo. Maysa pay nga isyu ita ket dagiti makuna a kangrunaan nga access road nga agturong iti siudad, ta manu bulanen a naiserra ti Kennon Road a kangrunaan a kalsada a dumanun ditoy siudad. Ngem sapay la koma ta malukatan kadagiti motorista
tapno saan unay a nairut ti trapiko iti Marcos Highway nga isu ti maysa nga alternate road malaksid iti Naguilian Road.

Opssss, kakayong, naimasantayo manen ti nagsasarita ket ne, amangan no kita-kitaennak manen ni editor. Ala kastan kakayong, agingga iti sumaruno manen nga intay panagiinnistoria, babayooo tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest