Paskua kadin nga agpayso Kayong?

Nov 11, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabusan este malabsan kunami koma. No dakami met ditoy batugmi a langit ti kayatyo a maamuan, sus maria kusina, saan a maawatan ti paniempo na. Kalablabas manen ta kaudian a bagyo a simmangbay iti masakupan ti pagilian Kayong. Nupay saan a narikna unay dagiti dadduma a paset ti pagilian ngem iti Cagayan Valley ti nakarikna iti makalawas a todo a no sadino ket nagpasarda manen it layus, adu manen ti makuna a naperhuisio ta manu aldaw a dida makatrabaho wenno makaruar ta layus met iti paraanganda.

Mabiit man pay Kayong ta adda istoryaek kenka tapno agkatawa kay met bassit…

Idi agkita kami ken Pare Kolas, nadlawko a dagus ti baro a sapatosna. Ket—
Gusti: Ne, pare Kolas! Adda manen sabali a sapatosmo, a, imbag pay kenka.
Kolas: Insorpresa ni baketko idi naminsan, Chairman Gusting.
Gusti: Kasano a sorpresa?
Kolas: Nakitak idiay siruk ti katremi, Chairman.
Gusti: Ania?
Kolas: [katawa] ket no adda pay kaduana a T-shirt!
Gust: Ngeek…

Wahaaaaa…kitaem a ta amangan no sapatos ken t-shirt ni kumaprem, hahahaha.

Ania, immisem ka met laeng Kayong Angkuan? Sus maria kusinan, an-annadanyo kaarruba ta amangan masalisi-an dakayo, yayayy. Wen gayam, Kayong, kasla paskuan a talaga a di maliklikan ta pasig metten a dekorasyon ti paskua ti makitak a nakasab-it iti babbalay ken agandap-andap a silaw iti rabii ngem ney, annadanyo ta amangan no dayta ti pakaigapuan ti uram ket imbes a naragsak ti paskua ken baro a tawen ket dumapo met la ngarud ta kalapaw mo. Isu a kanayon a maibalbalakad a kitaen ti kalidad dagiti gatangen a Christmas light, saan a gapu ta nalakan ket sige lattan.

Bayat a masursurat daytoy kolum tayo Kakayong ko ida ket mapadpadaanan ti isasangbay dagiti delegado ti makuna nga ASEAN Summit a maangay ditoy pagiliantayo. Ta koma ket makitada dagiti talaga a parikut ditoy pagilian. Ket umuna, isu ti parikut ti kaawan panggedan dagiti umili nga isu met ti mangidurduron iti tao nga agaramid iti dakes. Daytoy ti maysa a makita tayo a ramut ti kinadakes, mapilitanda nga agaramid ken isu pay ketdi ti makitatayo nga adu dagiti aglabsing maipanggep iti pannakailako ti maiparit a droga ta nagbiit ti agka-kuarta ditoy. No saan a panaglako iti droga, panagtakaw wenno hold-up, ngem no koma adda naan-anay a pagtrabahuan dagiti umili dida mapanunot dayta.

Koma ngarud Kayong dayta ti maysa a kitaen ken ipangpangruna ita dagiti li-lider nga agtitipon ta agi-invest da ditoy pagilian ngem no maminsan adda panagduadua dagitoy gapu ngarud iti parikut ti urnos ken kapia nangruna ket kalkalpas ti makuna a gubat idiay Marawi a no sadino ket dimmanun pay iti aganay lima bulan. Sus Maria Kusina, isu koma ti ipangapangruna a matalantan Kayong ti pannakanayon ti panggedan.

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak isu a baliwantayto manen, a. Opsss, aglisika man met iti pagnaak sika Atong, addaka manen a kunak, pasalsali ka a kanayon. Ania manen ti masapulmo aya? Makalag a numero? Sal-ot ka met, kubrador ka idi kubrador ka pay laeng agingga ita, ala man laengen sige, kalagem man tay opisyal a komkombiokong, hahahaah, ta balatuannakto no mangabakka. Apowww, dakesen…ni Sofing dayta sumungaden nga adda awitna a binalsig. Babayooo, tsuptsup muahmuahhh.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest