Paskuan Kayong!

Oct 21, 2017

“Daytoy a balay a naturongmi, balay yo ikit nga am-ammomi, ditoy ngatan ti pakagulpianmi, nawadwad nga aginaldomi.” Sus, Paskuan a talaga iti di mabayag. Mamin-anu la nga aglabas ti aldaw ania kailian ngem ala, sakbay nga intay ituloy ti agkanta iti pang-aginaldo, kablaawandakayo man pay iti naimbag nga oras tayo amin kailian, Kayong Angkuan. Mag-an tayo kadagiti batug tayo a langit. No dakami met ti kas yo damagen, naguapo tayo latta iti dua a digos ngem ni editor Thom este mas maguapo gayam ngem datayo, labiktad este baliktad metten, hahaha.

Ngem agurayka man ta mangray-aw tayo man ketdi. Kumatawa tayo no makakatawa kayo, a. Iti naminsan nagrana kami ken Pare Jun iti opisina ti ABN, aburido la unay ket nagpatulong kaniak. Ket kunana:
Jun: Chairman Gusting, tulongannak man, dakkel a problema.
Gus: Sika ketdi ti tao nga agruprupa iti problema. [then] Ania kadi manen dayta. No panggepmo ti umutang, awan kuartak ita.
Jun: Ngem puera rabak Chairman Gusting, tallo a rabiin a diak makaturturog.
Gus: Apay manen?
Jun: Pampanunotek ngamin no pangalaak iti pagbayadko kadagiti utangko kada Editor Thom ken tay Bombay a nakautangak iti hulugan.
Gus: Nalaka laeng dayta a solbaren, pare Jun.
Jun: Kasano, Chairman Gusting?
Gus: Ibagam kadagiti nakautangam nga awan pay pagbayadmo tapno isuda met ti di makaturog!

Wahahahahaha, agtakawa kayo met ah…

Ania, Kayong nakaisem ka met laeng. Sus, patalastas laeng daydiay ta makitak ket nakaer-erteng ti kuretret ta piligis ti mugingmo ken kaska la natupakan iti langdet este kasuoran a kuna ni ikit Juana. Ti kadi pay laeng saan a pannakatuloy ti barangay election ti pampanunotem? Ayna, Kayong, nabiit laengen nga urayen dayta. Manu bulan laeng ti aglabas Mayon ton. Ti ketdi aramidem, agmulaka itan. Kayat ko a sawen kundi parangka metten kadagiti kaaduan ti tao kas kom iti KBL, ammom met laeng ti KBL? Saan a ti sigud a partido ni Apo Lakay dayta a kilusang bagong lipunan ngem ketdi dayta ti partido dagiti makuna a trapo? Oh dimo kunaen a dimo manen ammo ti kaipapanan ti trapo, sus ka Kayong ken dakayo a Kakayong ko, adu gayam ti saanyo nga ammo maipapan kadagita. Ala, unaen tayo ti KBL, isu dagita dagiti kandidato wenno agpangpanggep nga agkandidato a kaaduanna a makitam iti kasaran, binyag, ken lamayan–KBL a kunada… hahaha. Kasta ah, kumatawa ka met nga uray tuppol kan. Ket ti met trapo kunam? Sus, saan a tay pagpunas a trapo dayta ngem ketdi ti kayatna asawen ket Traditional Politician… kaaduanna a dagita dagitay am-ammodaka laeng ken kumare kas kada kumpare da amin a tao no tiempo ti basingkawel.

Ngem, saan pay a dayta ti pagsaritaanta Kayong. Ngem ketdi, dagiti naglabas a parikut iti nagduduma a paset ti pagilian nangruna iti Marawi City. Adu ti maragsakan ta naggibus met laengen ti aganay lima bulan a riribuk idiay. Ngem kas makitam met ti nagbanagan ti nasao a siudad, Kayong Angkuan, kasanuda ngata a bumangon dagiti kailiantayo idiay? Kasano ngata nga agpaskua dagiti opisyales tayo no makitada ti nagbanagan daydiay a siudad? Ti nagbanagan dagiti kadaraantayo a Muslim ken Kristiano iti daydiay a lugar? Ngem, ala, baliwan tayto man la ti aginnistoryan ta yawidko pay daytoy manteka a ginatangko. Ala, babayo… tsuptsupmuahmuah.

RELATED POSTS

KALAMIDAD KAKAMBAL NG TRAHEDYA

Di pa nakakalayo ang bagyong Karding, pumasok na naman ang isa pang sungit ng panahon sa dulong Luzon. Buti na lamang at pa-exit na habang...

IT IS WAR

A Regional Trial Court in Manila has just rendered a decision that the Communist Party of the Philippines and the New Peoples Army...

THE MAKING OF FESTIVAL

The gongs will sound anew for Tam awan Village for the 12th TamAwan International Arts Festival (TIAF) on October 5 to 9, 2022. Heritage,...

BAGONG MUKHA NG UMAGA

WALA NG PAGAGAM ang buong kamunduhan na papalapit na ang bagong umagang matagal ng hinihintay, ang tuluyang pagtuldok sa pandemyang lampas...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest