Saad ti panawen iti LU, nalakan a maammuan ti umili

SIUDAD TI SAN FERNANDO, LA UNION – Nalaklaka itan a maipakaammo kadagiti agindeg ken bisita ti probinsia ti eksakto a kasasaad ti panawen babaen ti weather information system ti probinsial a gobierno ti La Union (PGLU) nga idadauloan ni Gob. Francisco Emmanuel R. Ortega III.
Nangrugi a nangiwaragawag iti sasaaden ti panawen iti La Union ti weather information system idi maika-2 ti Agosto 2017.
Dagiti maar-aramat nga instrumento ket masarakan iti ngato ti Provincial Capitol Building kabayatan a dagiti monitor ket adda iti opisina ti Management Information Systems Division (MISD) sadiay Office of the Provincial Governor (OPG), maikatlo a kadsaaran ti nasao a pasdek.
Makita ti inaldaw a saad ti panawen iti official Facebook account ti PGLU ken MISD.
Mangted daytoy kadagiti turista iti mapagtalkan ken eksakto a weather condition tapno nasaysayaat ken nalaglag-an ti panagdagusda iti probinsia.
Naawat ti PGLU ti weather information system idi 2013 babaen ti Weather Philippines Foundation. Paset daytoy ti Corporate Social Responsibility ti Aboitiz Group of Companies.   Ti nakuna a foundation ti mangmangted iti kritikal ken accurate weather forecasts kadagiti komunidad tapno mapasayaat ti panagsagana iti didigra ken maitutop a tignay iti nagduduma a kasasaad ti panawen. Addan ti agarup 1,000 automated weather stations a naipatakder iti nagduduma a paset ti Pilipinas. Iti La Union laeng, adda ti siam a naipatakderen a weather station. Governor’s Press Corps-La Union / ABN

Amianan Balita Ngayon