Si Cristo ang ating tagapagtanggol

Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may Tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu-Cristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa ganito’y nalalaman natin na siya ‘y kilala natin, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, “Kilala ko siya,” ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya.
Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito’y nalalaman nating tayo’y nasa kanya. Ang nagsasabing siya’y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad.

1 JUAN 2:1-6

Amianan Balita Ngayon