Suplay ti bagas makaanay, agbalin a ‘Riceponsible’

Jan 10, 2019

Pakaseknan ti tunggal maysa Pilipino ti panaginut ti suplay a bagas tapno masolbar ti panagkurang daytoy a taraon a kangrunaan a maidasdasar iti lamisaan ti tunggal pamilia iti pagilian.
Tapno maipaganetget ti nasaknap a kampania ti panaginut ti bagas, madama nga itantandudo ti Departmento ti Agrikultura (DA) ti “Be RICEponsible
advocacy program.”
Panggep ti “Be RICEponsible” ti pannakaguyugoy dagiti mannalon, dagiti mammanday linteg ken dagiti umili iti intero a pagilian nga aginut iti bagas
iti bukod a wagas.
Nailunsad ti “Be RICEponsible” idi 2013 kabayatan ti selebrasion ti “National Year of Rice” tapno makiddaw ti tunggal Pilipino a makipaset para iti pannakagun-od ti panagbalin ti pagilian a kas “rice self-sufficient” wenno pagilian nga addaan ti makaanay a suplay ti bagas a kanen dagiti agindeg.
Idi 2008, basar iti resulta ti panagsukisok dagiti eksperto, agsaysayang ti tunggal Pilipino ti dua a kutsara nga innapuy wenno siam a gramo ti bagas iti tunggal aldaw. No masumar ti nasayang nga innapuy babaen ti pannangimultiplay iti umaboten a 100 milion a populasion iti Pilipinas iti dayta
a tawen, 12 a porsiento ti kaibatoganna nga imported a bagas ti nasayang nga addaan balor a P7.27 bilion. Kaibatogan ti kanen ti 2.5 milion a Pilipino
iti uneg ti makatawen ti nasayang nga innapuy idi 2008.
Kinuna ni Erlinda Manipon, agdama a Regional Technical Director ti DA Region 1, a saan nga agsaysayang ti innapuy ti tunggal umili babaen iti panangkaan ti innapuy nga ikarga iti pinggan, mangan ti brown rice wenno innapuy a nailaok iti mais, ken pagyaman dagiti mannalon gapu iti reggetda nga agpaadu ti bagas.
Kas mannalon, ituloy ti agmula ti pagay ken usaren dagiti kabaroanan a teknolohia tapno umado ti produksion ti bagas.
Para kadagiti mammanday linteg, masapul a tumulongda a mangaramid ti linteg wenno polisia a mangipaganetget ti husto ken umiso a kaadu ti innapuy a kanen ti tunggal Pilipino.
Iti agdama, adda dagiti gobierno lokal a nagaramid ti ordinansia para iti panagkaan ti kagudua tasa nga innapuy tunggal pannangan iti restoran wenno karinderia tapno maliklikan ti pannakasayang daytoy.
Tapno mapasingkedan ti kampania ti “RICEponsible,” nangipaulog ti gobierno nasional ti maysa a Presidential Proclamation No. 524 Series of 2014 a mangistablisar ti selebrasion ti National Rice Awareness Month (NRAM) tunggal bulan ti Nobiembre nga idaulluan ti DA ken dagiti sangayna ken dagiti naka-attached nga ahensiana.
FREDDIE G. LAZARO, PIA-1/ ABN

RELATED POSTS

FILIPINO ATHLETES

FILIPINO ATHLETES

In this March 2022 file photo, Cong. Eric Go Yap of Benguet shares some light moment with Team Lakay’s Eduard Folayang and coach Mark...

AMIANAN POLICE PATROL

College student,driver, farmer, huli sa P19.8M marijuana sa Kalinga  TABUK CITY, Kalinga – Hindi nakalusot ang isang college student at...

TUBA WATER SYSTEM

TUBA WATER SYSTEM

After decades of waiting, thousands of residents of Barangay Poblacion and adjoining barangays will soon benefit from a water system...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest