SUSPEK ITI NAPASAMAK A PAMMAGSOL DITOY BAGUIO, NATILIWEN

SUIDAD ITI BAGUIO

Balligi a natiliw dagiti kameng ti Loakan Police Station iti Baguio City Police Office ti suspek iti maysa nga insidente iti pammagsol a napasamak idi laeng aldaw ti Domingo ditoy siudad ti Baguio.
Ti natiliw a suspek ket binigbig ti pulisya iti nagan nga “Alyas Jessie”, 54 anyos ken agdama nga agnanaed sadiay Happy Hallow, Baguio City a nakapasamakan met laeng ti nasao a krimen.

Kabayatanna, nabigbig ti pimmusay ani Rudel Sunga a tubo ti Angeles City, Pampangga ken stay-in worker iti met laeng nasao a lugar. Base iti report ti pulisya, agbirbirok iti store ti biktima kadwa na ti katrabahoan daytoy ani Ariston Aris Suing tapnu aggatang da iti inumenda nga arak ngem awan ti nabirokan da. Gapu iti dayta ket nagdesisyon ti biktima nga agsubli iti barracks da ta sadiay
na nga urayen ni Suing nga intuloy na a nagbirok iti store.

Saan pay a nakaadayo ti biktima ket nangengeg ni Suing nga agpaparayat daytoy. Dagus met a tinurong ni Suing ti ayan ti biktima no sadino ket nadanon na daytoy a dara-dara. Intarayda ti biktima iti ospital ngem naideklara a dead on arrival. Nakabaluden ti suspek iti Baguio City Jail ken
manamnama a mapilaan iti reklamo a Homicide.

Baguio-MPBC/BCPO

Amianan Balita Ngayon