TANGGAPIN ANG BUHAY KUNG ANO MAN ITO

[Accept life as it is]

Ang mga kasiyahan ng buhay ay pansumandali lamang, at higit sa madalas kaysa hindi, na ito ay sinusundan ng
kalungkutan, ang buhay ay nangangahulugan ng respondibilidad, isang paglalakbay kung saan ang pagbabago ay patuloy at ang mga kahirapan ay walang hupa sa kanyang mahigpit na pananalakay . Hindi ka makakatagpo ng
isang ama , isang asawa, o isang kaibigan na malaya sa isang suliranin. Niloob ni allah sa mundong ito na mapuspos
ng dalawang magkasalungat: Kabutihan at kasamaan, katuwiran at katiwalian, kaligayahan at dalamhati,
samakatuwid ang kabutihan, katuwiran, kaligayahan ay para sa paraiso.

Ang kasamaan , katiwalian, at dalamhati ay para sa apoy. Ang propita muhammad s.a.w. ay nagsabi: Ang mundong ito ay isinumpa na kasama ang lahat ng nakapaloob dito , maliban sa mga ito; ang pag-ala-ala sa panginoon (allah ) at ano ang susunod dito “alalaong baga , mabuting gawa at anumang nagugustuhan ni allah “ ang pantas at ang mag-aaral. “This world is cursed along with all that is in it, except for these: the remembrance of Allah, what follows it (i.e. good deeds and whatever Allah loves), the scholar, and the student.”

Kaya’t mamuhay ayon sa iyong realidad (katotohanan ) na hindi laging nananagimpan sa huwarang buhay , isang
buhay na malaya sa pagkakabalisa at mahirap na paggawa. Tanggapin ang buhay kung ano man ito at mag-angkop
ng ayon sa lahat ng mga pangyayari . Hindi ka makakatagpo sa mundong ito ng gayong mga bagay tulad ng mga kapintasan kasama o perpektong kalagayan , sapagkat ang kawalang kapintasan at pagkaperpekto ay mga katangian na banyaga sa atin na gumawa ng pagbabago , na kunin kung ano ang madali at iwanan kung ano ang mahirap , at higit sa maraming beses ay palagpasin ang mgq kasahulan at pagkakamali ng iba .

Amianan Balita Ngayon