Ang Dakilang Kaligtasan

Kaya’t dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo’y matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas, kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon, at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa kanya, na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamgitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba’t ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban.

SA MGA HEBREO 2:1-4

Amianan Balita Ngayon