COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Mar 23, 2020

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna kadagiti sukimi iti ABN READERS….Mag-an kayo met kadagiti luglugar yo…?

Kumusta metten ti biag tayo kailian… Kumusta kayon Kakayong, Kakailian…ania met ti madamag kadagiti luglugar yo..maipatpatungpal kadi met laeng ti ENHANCE C O M M U I N I T Y QUARANTINE dita?

Nagdakkel a parikut ti insangbay daytoy a covid-19 saan laeng a ditoy pagilian wenno ilii tayo ngem ketdi, entero a lubong..isu nga indeklaran ti WHO kas PANDEMIC wenno sangalubong ti nadalapusen daytoy saan a makita a kabusor ti tao..rinibribun tii naapektaran kas met iti natay iti nagduduma a paset ti lubong..isu a kasta unay pannakakumikom dagiti panguloen iti sibubukel a lubong nangruna kadagiti naapektaran a pagilian…iti mismo a Metro Manila..addan dagiti adding nga inwayat dagityi local nga opisyales kadagiti masakupanda..addan dagiti nakasagana a maiwaras a taraon kadagiti talaga nga awan kabaelanna wenno urnongda..dagiti makuna a s a n g k a s a p u l a n , sangakaapoyan..

Idi laeng napalabas a Marso kinse imbilinen ti Presidente ti ENHANCE C O M M U N I T Y QUARANTINE iti sibubukel a LUZON gapu iti umad-adu a kaso ti COVID-19… nagduduma a pagalalgadan ti n a i p a u l o g … a w a n mapalubosan a pambukliko a lugan nga agpasada. Mapili laeng dagiti aglukat nga establisaminto ken rumuar a tao.

Maysa laeng met iti maysa a pamilia ti mabalin a rumnuar a mapan gumatang iti agas wenno makan. Naingetan dagitoy a pammilin ngem iti damo nga aldaw adu latta dagiti naglabsing..agingga a masursurat daytoy kolum tayo adda manen dagiti nainayon iti listaan dagiti naapektaran ken natay kasta met dagiti nakarecover wenno naagasan.

Daytoy ngarud ti nakalap tayo a datus iti tunggal pagilian tapno intay met maamuan no anian ti napasamak kadagiti since 31 December 2019 and as of 19 March 2020, 213 254 cases of COVID-19 (in accordance with the applied case definitions and testing strategies in the affected countries) have been reported, including 8 843 deaths.

The deaths have been reported from China (3 250), Italy (2 978), Iran (1 135), Spain (598), France (244), United States (150), United Kingdom (103), South Korea (91), Netherlands (58), Japan (29), Switzerland (21), Philippines (17), Belgium (14), San Marino (14), Germany (13), Iraq (12), Sweden (10), Canada (9), International conveyance in
Japan (7), Algeria (6), Australia (6), Egypt (6), Greece (5), Indonesia (5), Poland (5), Austria (4), Brazil (4), Denmark (4), Lebanon (4), Ecuador (3), India (3), Norway (3), Albania (2), Argentina (2), Bulgaria (2), Ireland (2), Luxembourg (2), Malaysia (2), Morocco (2), Portugal (2), Ukraine (2), Bahrain (1), Burkina Faso (1), Costa Rica
(1), Cuba (1), Guatemala (1), Guyana (1), Hungary (1), Moldova (1), Panama (1), Slovenia (1), Sudan (1), Taiwan (1), Thailand (1) and Turkey (1). Daytoy ngarud ti pakabuklan dagiti naapektaran ken natay kas kada n a a a g a s a n … i t i agdama…imbilin manen ni Presidente Rodrigo R. Duterte ti nainget a pannakaipatungpal dagiti naipaulog nga alagaden tapno maliklikan ti panagwaras ditoy pagilian…kiniddaw na ti panagtungpal tayo koma ta saan laeng a para iti mayamaysa ngem ketdi iti aminn nga umili ta napeggad daytoy saan a Makita a kabusor.

Opssss..nalpas ti ania kunada kayong angkuan…naimasan tayo manen ti nagiinstorya..nalipatak manen tay pagatgatang ni Sofing..dakesen lubong..ala ngaruden, kayong…mapan tayon ta narigat ti mabalsig ti sidekrang este backrangna..babayo..tsuptsup muahmuah

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Coronavirus Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest