HINDI BAGA SIYA (AY HIGIT NA MABUTI KAYSA SA INYONG MGA DIYOS) SIYA NA TUMUTUGON SA NABABALISA

Is not He [better than your gods] who responds to the distressed one, when he calls Him… (Qur’an 27: 62)

Kanino humahanap ng tagumpay ang mahihina at pinagmamalupitan ? Sino siya na tinatawagan ng bawat isa ?
Siya si allah . Wala ng iba pa ang karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa kanya . Samakatuwid , higit na
mabuting payo para sa iyo at sa akin na panalanginan siya sa panahon ng parehong kahirapan at kagaanan . Ang humanap ng kanlungan sa kanya sa mahihirap na sandali , at magsumamo sa kanyang pintuan na may mga luha ng
pagsisisi , at matapos ang kanyang tulong at ginhawa ay mabilis na darating .

Sinabi ng allah sa qur’an ; { hindi baga siya ( ay higit na mainam kaysa sa inyong mga diyos ) siya na sumaklolo sa mga nalalagay sa panganib , kung siya ay naninikluhod sa kanya } qur’an 27 : 62 Iniligtas niya ang isa na nalulunod , nagbigay ng tagumpay sa pinagmamalupitan , namatnubay sa maling napapatnubayan , nagpagaling sa maysakit at
nagbigay ng ginhawa sa mga nahihirapan. Sinabi ng allah sa qur’an (At kung sila ay nakasakay sa barko , sila ay
naninikluhod kay allah , na sila ay matapat sa kanya sa pananampalataya , alalaong baga sa pananalig at pag-asa )
(And when they embark on a ship, they invoke Allah, making their Faith pure for Him only…) (Qur’an 29: 65)

Para sa ibat ibang panalangin na magagawa ninuman upang pawiin ang kahirapan , akin inihaharap sa iyo ang mga aklat ng( sunnah ) sa mga ito . Kayo ay matututo ng panawagan ng mga propita ng inyong mabibigkas kay allah , lumuhog sa kanya at humanap ng kanyang tulong kung iyong natagpuan siya kung gayon , natagpuan mo ang lahat-lahat . And if you lose your faith in Him, then you have lost everything. By supplicating to Him you are performing one of the highest forms of worship. lf y0u are persistent and sincere in your supplication, you will achieve freedom from worry and anxiety.

All ropes are cut loose save His, and all doors are shut save His. He is near; He hears all and answers those who supplicate to Him. Sinabi ng allah sa qur’an ; ( DUMALANGIN KAYO SA AKIN AT DIRINGGIN KO ANG INYONG PANALANGIN ) QUR’AN 40:60 (invoke me [and ask me for anything], I will respond to your [invocation].)
(Qur’an 40: 60) At sinabi pa muli ng allah sa qur’an ; When My slaves ask you concerning Me, I am indeed near , I respond to the call of the supplicant when he calls upon Me; so they should respond to Me and believe in Me, so that they may be guided.

Kung ikaw ay nabubuhay sa mahabang panahon ng kahirapan at kirot , remember Allah call out His name, and ask Him for help ilagay mo ang iyong noo sa lapag sa ( pagpapatirapa ) at banggitin ang papuri sa kanya , upang ikaw ay
nagtamo ng tunay na kalayaan . Itaas mo ang mga kamay sa pagluhog at patuloy na humuhingi sa kanya , Kumapit ka sa kanyang pinto , magkaroon ng mabuting isipan tungkol sa kanya , at maghintay sa kanyang tulong – matapo ikaw ay makakakita ng tunay na kaligayahan at tagumpay . imam/samsodin monib Pres. Baguio benguet muslim association (BBMA)

Amianan Balita Ngayon